หน้าแรก   ประวัติความเป็นมา    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อเทศบาล
 
วิสัยทัศน์ "เทศบาลตำบลหนองผึ้ง เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการโปร่งใส พัฒนาสุขอนามัยถ้วนหน้า รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม สร้างความพร้อมทางการศึกษา ฟื้นฟูภูมิปัญญา ร่วมรักษาวัฒนธรรม นำการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
ข่าวกิจการสภา
บริการประชาชน
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
 ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์ อปท.

เว็บลิงค์สำคัญ

ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะ ในเขตความรับผิดชอบ ของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง โดยไม่มีการพักขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตั้งวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง 30 กันยายน พ.ศ.2562 ประกาศเมื่อ 21/9/61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะ ในเขตความรับผิดชอบ ของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง โดยไม่มีการพักขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ประกาศเมื่อ 5/9/61
ดาวน์โหลด
การเปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อ ติดตั้งและปรับปรุงสารสนเทศ (อินเตอร์เน็ต) สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประกาศเมื่อ 14/3/61
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ โดยใช้ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประกาศเมื่อ 16/11/60
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางพัชรี ฟูเฟื่อง หมู่ที่ 6 ประกาศเมื่อ 6/11/60
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ถนนภายในหมู่บ้านตั้งแต่ซอย 1 - ทางออกซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ - ลำปาง ม.2 ประกาศเมื่อ 6/11/60
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนายวิโรจน์ สิงห์จาย หมู่ที่ 4 ประกาศเมื่อ 6/11/60
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ถนนในหมู่บ้านรวมโชค หมู่ที่ 5 ประกาศเมื่อ 6/11/60
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ตั้งแต่บ้านพ่อหลวง จนถึง ปากซอยวัดสันคือ ม.8 ประกาศเมื่อ 6/11/60
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 7 ประกาศเมื่อ 6/11/60
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซี ชนิดถุง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา พ.ศ.2560 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 - มีนาคม พ.ศ.2560 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง ประกาศเมื่อ 30/10/60
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะ ในเขตความรับผิดชอบของเขตเทศบาลตำบลหนองผึ้ง โดยไม่มีการพักขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกาศเมื่อ 20/9/60
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกเกรดเอ ยี่ห้อซุปเปอร์แวร์ สีแดง พร้อมสกีน คำว่า เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 800 ตัว ตัวๆ ละ 270 บาท ประกาศเมื่อ 18/8/60
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อโต๊ประชุม โต๊ะทำงานและเก้าอี้สำนักงานระดับไหล่ ทต.หนองผึ้ง ประกาศเมื่อ 16/8/60
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ซึ่งมีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ประกาศเมื่อ 1/8/60
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำเหมืองสาธารณะภายในตำบลหนองผึ้ง ลำเหมืองหนองผึ้ง หมู่ที่ 1 ประกาศเมื่อ 1/8/60
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 3 จนสุดซอย หมู่ที่ 8 ประกาศเมื่อ 16/8/60
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 14 สุดซอย หมู่ที่ 4 ประกาศเมื่อ 15/8/60
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ซอย 10 ถึงแยกซอย 9 หมู่ที่ 6 ประกาศเมื่อ 15/8/60
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนน Over Lay จากบ้านกำนันไปจนถึงถนนวงแหวนรอบกลาง หมู่ที่ 1 ประกาศเมื่อ 14/7/60
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 9/1 ตลอดซอย หมู่ที่ 3 ประกาศเมื่อ 14/7/60
ดาวน์โหลด
โครงการติดตั้งเนินชะลอความเร็วถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 จำนวน 4 จุด ประกาศเมื่อ 14/7/60
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 ก หมู่ที่ 1 ประกาศเมื่อ 14/7/60
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยะจาอุทิศจนสุดซอย (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 2 ประกาศเมื่อ 14/7/60
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หลังป่าช้ากู่เสือ หมู่ที่ 6 ประกาศเมื่อ 14/7/60
ดาวน์โหลด
โครงการเทคอนกรีตเสริมไหล่ทาง ภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 โครงการ ประกาศเมื่อ 14/7/60
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อภาชนะรองรับขยะในโครงการชุมชนรักษ์ชุมชนและสิ้งแวดล้อม ประกาศเมื่อ 17/6/60
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งพัง ซอย 5 หมู่ที่ 3 ประกาศเมื่อ 2/6/60
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งพัง ซอย 4/1 หมู่ที่ 4 ประกาศเมื่อ 2/6/60
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย 7 หมู่ที่ 6 ประกาศเมื่อ 2/6/60
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 6 ฝั่งขวา (หน้าวัดดอนจืน-บ้านยายเกี๋ยง) หมู่ที่ 3 ประกาศเมื่อ 2/6/60
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ตั้งแต่ท้ายหมู่บ้านสวายเรียง ถึงถนนสายบ้านหนองผึ้งใต้-บ้านกลาง ประกาศเมื่อ 2/6/60
ดาวน์โหลด
โครงการวางท่อบล็อกคอนเวิร์สทางเข้าศูนย์การรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ หมู่ที่ 7 ประกาศเมื่อ 2/6/60
ดาวน์โหลด
โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอบ 6 ถึง ซอย 11 หมู่ที่ 8 ประกาศเมื่อ 2/6/60
ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงแก้ไขรางระบายน้ำบริเวณหน้าบ้านนางอรพิน ม.2 ประกาศเมื่อ 2/6/60
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย 7 หมูที่ 1 ประกาศเมื่อ 2/6/60
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ตั้งแต่หลังบ้านนางบัวก้อมจนถึงบ้านนายหมื่น ถาผ่อง หมูที่ 6 ประกาศเมื่อ 2/6/60
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อและติดตั้งมู่ลี่ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง (แห่งใหม่) ประกาศเมื่อ 5/6/60
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ ประกาศเมื่อ 17/5/60
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่ง คสล. (เสาเข็ม) ลำเหมืองเด็กชาย หมูที่ 3 บ้านดอนจีน ประกาศเมื่อ 21/3/60
ดาวน์โหลด
ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ 1.โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำตั้งแต่ซอย 7 หมูที่ 1 ถึงลำเหมืองเสียดอนจีน หมูที่ 3 , 2.โครงการก่อส้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าแคโยง หมูที่ 5 ประกาศเมื่อ 21/3/60
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างรางน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองเด็กชาย หมู่ที่ 3 ประกาศเมื่อ 18/4/60
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ ประกาศเมื่อ 21/4/60
ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเชียงใหม่-ลำพูน เขตเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประกาศเมื่อ 3/2/60
ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง (สำนักงานใหม่) หมูที่ 1 ประกาศเมื่อ 27/01/60
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ที่รอบไม่เกิน 3,300 รอบ/นาที ตอนท้ายเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกน้ำมันมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ประกาศเมื่อ 24/01/60
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างห้องน้ำและปรับปรุงภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ หมูที่ 7 ประกาศเมื่อ 19/01/60
ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ระบบไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าที่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง สำนักงานใหม่ ประกาศเมื่อ 21/11/59
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ซอย 5 สุดซอย หมูที่ 8 ประกาศเมื่อ 21/11/59
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะ ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง โดยไม่มีการพักขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตั้งแต่วันที่ 3-24 ตุลาคม พ.ศ.2559 ประกาศเมื่อ 13/9/59
ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ภายในหมู่บ้าน หมูที่ 2 ประกาศเมื่อ 7/9/59
ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ภายในหมู่บ้าน หมูที่ 5 ประกาศเมื่อ 7/9/59
ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ภายในหมู่บ้าน หมูที่ 7 ประกาศเมื่อ 7/9/59
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองผึ้งโดย ไม่มีการพักขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 ประกาศเมื่อ 13/9/59
ดาวน์โหลด
โครงการจัดทำป้ายบอกเส้นทางในตำบลหนองผึ้ง ประกาศเมื่อ 5/9/59
ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงลานกีฬา หมู่ที่ 7 ประกาศเมื่อ 5/9/59
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ตั้งแต่ซอย 4 ถึง ถ.เชียงใหม่-ลำพูน หมูที่ 6 ประกาศเมื่อ 5/9/59
ดาวน์โหลด

โครงการสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สี่แยกจินดาถึงหน้าหมู่บ้านรวมโชค หมูที่ 5 ประกาศ เมื่อ 5/9/59

ดาวน์โหลด
โครงการสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเลขที่ 77 ถึง ซอย 5 หมู่ที่ 3 ประกาศเมื่อ 5/9/59
ดาวน์โหลด
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. จากบ้านนายแก้ว นวลน้อย หมูที่ 4 ประกาศเมื่อ 5/9/59
ดาวน์โหลด
โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประกาศเมื่อ 4/8/59
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างรางน้ำรูปตัวยู ซอย 12 หลังร้านซีอาร์ถึงบ้านปาริชาติ หมู่ที่ 6 ประกาศเมื่อ 12/ 07/59
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างทำรถราง (รถบรรทุกโดยสารอเนกประสงค์) จำนวน 1 คัน โดยมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 2,000 มม. และมีที่นั่ง ไม น้อยกว่า 40 ที่นั่ง ตามที่คุณสมบัติที่เทศบาลตำบลหนองผึ้งกำหนด ประกาศเมื่อ 13/06/59
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อและติดตั้งลิฟท์สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้งแห่ง ขนาดบรรทุก 900 กิโลกรัม ความเร็ว 60 เมตร/นาที ความสูง 4 ชั้น จอดรับส่ง 4 ประตู ระบบควบคุม AC-VVVF ประกาศเมื่อ 17/05/59
ดาวน์โหลด
โครงการติดตั้งโคมไฟกิ่งสาธารณะ เขตเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประกาศเมื่อ 21/04/2559
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกอเนกประสงค์หกล้อ (เทท้าย) จำนวน 1 คัน ประกาศเมื่อ 10/03/2559
ดาวน์โหลด
โครงการจัดทำป้ายบอกซอยภายในตำบลหนองผึ้ง ประกาศเมื่อ 22/03/2559
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 แยกขวา หมู่ที่ 3 ประกาศเมื่อ 03/03/2559
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 หมูที่ 7 ประกาศเมื่อ 03/03/2559
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายคำแสง ถึงบ้านนายสวัสดิ์ หมู่ที่ 4 ประกาศเมื่อ 03/03/2559
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต (Over Lay) ซอย 12 ตลอดซอย หมู่ที่ 3 ประกาศ เมื่อ 03/03/2559
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต (Over Lay) หน้าวัด ดอนจืน หมู่ที่ 3 ประกาศเมื่อ 03/03/2559
ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ป่าช้าหนองผึ้ง หมู่ที่ 1 บ้านหนองผึ้ง เหนือ ประกาศเมื่อ 01/02/2559
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา(ฟุตซอล) ณ สวนสุขภาพ หมูที่ 1 ประกาศเมื่อ 04/01/2559
ดาวน์โหลด
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านรวมโชค (โครงการต่อเนื่อ) หมู่ที่ 5 ประกาศเมื่อ 04/01/2559
ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์ท ี่1 หมู่ที่ 6 บ้านกองทราย ประกาศเมื่อ 1/02/2559
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านเลขที่ 204 ถึงหอพักมาระวิชัยแมนชั่น หมู่ที่ 2 บ้านเชียงแสน ประกาศเมื่อ 04/12/2558
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองผึ้ง ใต้ ประกาศเมื่อ 04/12/2558
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบริษัทแม่ปิง ลอนดริ หมู่ที่ 8 บ้านสันคือ ประกาศเมื่อ 04/12/2558
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านทุ่ง) หมู่ที่ 1 บ้าน หนองผึ้งเหนือ ประกาศเมื่อ 12/11/2558
ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ป่าช้าแคโยง หมู่ที่ 5 บ้านป่าแคโยง ประกาศเมื่อ 12/11/2558
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายอุดม หมู่ ที่ 6 บ้านกองทราย ประกาศเมื่อ 28/10/2558
ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์ที่ 2 ประกาศเมื่อ 28/10/2558
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมผลไม้และขนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง (ศูนย์2) ประกาศเมื่อ 5/10/2558
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมผลไม้และขนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง (ศูนย์1) ประกาศเมื่อ 5/10/2558
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง โดยไม่มีการพักขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประกาศเมื่อ 5/10/2558
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 ข้างปั๊มแก๊ส LPG หมูที่ 4 ประกาศเมื่อ 25/9/2558
ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ที่ 2 ประกาศเมื่อ 15/09/2558
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่บ้านรวมโชคทั้งหมู่บ้าน และหมู่บ้านจินดาวิลล่า หมู่ที่ 5 (ครั้งที่ 3) ประกาศเมื่อ 27/08/2558
ดาวน์โหลด
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) IP แบบมุมมองคงที่ จำนวน 5 ชุด เพื่อติดตั้งในเขตพื้นที่ตำบลหนองผึ้ง ประกาศเมื่อ 11/08/2558
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่ง คสล. ซอย 4/1 หมูที่ 4 ประกาศเมื่อ 28/05/2558
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่บ้านรวมโชคทั้งหมู่บ้าน และหมู่บ้านจินดาวิลล่า หมูที่ 5 ประกาศเมื่อ 28/05/2558
ดาวน์โหลด
     

 

 
ที่อยู่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง 444 หมู่ 1 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
โทร.053-103882-3 แฟกซ์.052-005212
Copyrights © 2015 www.nongphueng.com All Rights Reserved.
 
ติดต่อผู้ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ www.thailocalweb.com โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ info@thailocalweb.com)