หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อเทศบาล
 
วิสัยทัศน์ "เทศบาลตำบลหนองผึ้ง เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการโปร่งใส พัฒนาสุขอนามัยถ้วนหน้า รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม สร้างความพร้อมทางการศึกษา ฟื้นฟูภูมิปัญญา ร่วมรักษาวัฒนธรรม นำการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
ข่าวกิจการสภา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องร้องราวร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
การลดขั้นตอน
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดเอกสาร
บริการข้อมูลตำบล
สถานที่ท่องเที่ยวตำบล
สินค้าโอทอป
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
 ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์ อปท.

เว็บลิงค์สำคัญ

ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะ ในเขตความรับผิดชอบ ของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง โดยไม่มีการพักขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตั้งวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง 30 กันยายน พ.ศ.2562 ประกาศเมื่อ 21/9/61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะ ในเขตความรับผิดชอบ ของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง โดยไม่มีการพักขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ประกาศเมื่อ 5/9/61
ดาวน์โหลด
การเปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อ ติดตั้งและปรับปรุงสารสนเทศ (อินเตอร์เน็ต) สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประกาศเมื่อ 14/3/61
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ โดยใช้ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประกาศเมื่อ 16/11/60
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางพัชรี ฟูเฟื่อง หมู่ที่ 6 ประกาศเมื่อ 6/11/60
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ถนนภายในหมู่บ้านตั้งแต่ซอย 1 - ทางออกซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ - ลำปาง ม.2 ประกาศเมื่อ 6/11/60
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนายวิโรจน์ สิงห์จาย หมู่ที่ 4 ประกาศเมื่อ 6/11/60
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ถนนในหมู่บ้านรวมโชค หมู่ที่ 5 ประกาศเมื่อ 6/11/60
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ตั้งแต่บ้านพ่อหลวง จนถึง ปากซอยวัดสันคือ ม.8 ประกาศเมื่อ 6/11/60
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 7 ประกาศเมื่อ 6/11/60
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซี ชนิดถุง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา พ.ศ.2560 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 - มีนาคม พ.ศ.2560 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง ประกาศเมื่อ 30/10/60
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะ ในเขตความรับผิดชอบของเขตเทศบาลตำบลหนองผึ้ง โดยไม่มีการพักขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกาศเมื่อ 20/9/60
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกเกรดเอ ยี่ห้อซุปเปอร์แวร์ สีแดง พร้อมสกีน คำว่า เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 800 ตัว ตัวๆ ละ 270 บาท ประกาศเมื่อ 18/8/60
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อโต๊ประชุม โต๊ะทำงานและเก้าอี้สำนักงานระดับไหล่ ทต.หนองผึ้ง ประกาศเมื่อ 16/8/60
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ซึ่งมีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ประกาศเมื่อ 1/8/60
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำเหมืองสาธารณะภายในตำบลหนองผึ้ง ลำเหมืองหนองผึ้ง หมู่ที่ 1 ประกาศเมื่อ 1/8/60
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 3 จนสุดซอย หมู่ที่ 8 ประกาศเมื่อ 16/8/60
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 14 สุดซอย หมู่ที่ 4 ประกาศเมื่อ 15/8/60
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ซอย 10 ถึงแยกซอย 9 หมู่ที่ 6 ประกาศเมื่อ 15/8/60
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนน Over Lay จากบ้านกำนันไปจนถึงถนนวงแหวนรอบกลาง หมู่ที่ 1 ประกาศเมื่อ 14/7/60
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 9/1 ตลอดซอย หมู่ที่ 3 ประกาศเมื่อ 14/7/60
ดาวน์โหลด
โครงการติดตั้งเนินชะลอความเร็วถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 จำนวน 4 จุด ประกาศเมื่อ 14/7/60
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 ก หมู่ที่ 1 ประกาศเมื่อ 14/7/60
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยะจาอุทิศจนสุดซอย (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 2 ประกาศเมื่อ 14/7/60
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หลังป่าช้ากู่เสือ หมู่ที่ 6 ประกาศเมื่อ 14/7/60
ดาวน์โหลด
โครงการเทคอนกรีตเสริมไหล่ทาง ภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 โครงการ ประกาศเมื่อ 14/7/60
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อภาชนะรองรับขยะในโครงการชุมชนรักษ์ชุมชนและสิ้งแวดล้อม ประกาศเมื่อ 17/6/60
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งพัง ซอย 5 หมู่ที่ 3 ประกาศเมื่อ 2/6/60
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งพัง ซอย 4/1 หมู่ที่ 4 ประกาศเมื่อ 2/6/60
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย 7 หมู่ที่ 6 ประกาศเมื่อ 2/6/60
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 6 ฝั่งขวา (หน้าวัดดอนจืน-บ้านยายเกี๋ยง) หมู่ที่ 3 ประกาศเมื่อ 2/6/60
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ตั้งแต่ท้ายหมู่บ้านสวายเรียง ถึงถนนสายบ้านหนองผึ้งใต้-บ้านกลาง ประกาศเมื่อ 2/6/60
ดาวน์โหลด
โครงการวางท่อบล็อกคอนเวิร์สทางเข้าศูนย์การรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ หมู่ที่ 7 ประกาศเมื่อ 2/6/60
ดาวน์โหลด
โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอบ 6 ถึง ซอย 11 หมู่ที่ 8 ประกาศเมื่อ 2/6/60
ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงแก้ไขรางระบายน้ำบริเวณหน้าบ้านนางอรพิน ม.2 ประกาศเมื่อ 2/6/60
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย 7 หมูที่ 1 ประกาศเมื่อ 2/6/60
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ตั้งแต่หลังบ้านนางบัวก้อมจนถึงบ้านนายหมื่น ถาผ่อง หมูที่ 6 ประกาศเมื่อ 2/6/60
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อและติดตั้งมู่ลี่ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง (แห่งใหม่) ประกาศเมื่อ 5/6/60
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ ประกาศเมื่อ 17/5/60
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่ง คสล. (เสาเข็ม) ลำเหมืองเด็กชาย หมูที่ 3 บ้านดอนจีน ประกาศเมื่อ 21/3/60
ดาวน์โหลด
ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ 1.โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำตั้งแต่ซอย 7 หมูที่ 1 ถึงลำเหมืองเสียดอนจีน หมูที่ 3 , 2.โครงการก่อส้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าแคโยง หมูที่ 5 ประกาศเมื่อ 21/3/60
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างรางน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองเด็กชาย หมู่ที่ 3 ประกาศเมื่อ 18/4/60
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ ประกาศเมื่อ 21/4/60
ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเชียงใหม่-ลำพูน เขตเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประกาศเมื่อ 3/2/60
ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง (สำนักงานใหม่) หมูที่ 1 ประกาศเมื่อ 27/01/60
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ที่รอบไม่เกิน 3,300 รอบ/นาที ตอนท้ายเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกน้ำมันมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ประกาศเมื่อ 24/01/60
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างห้องน้ำและปรับปรุงภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ หมูที่ 7 ประกาศเมื่อ 19/01/60
ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ระบบไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าที่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง สำนักงานใหม่ ประกาศเมื่อ 21/11/59
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ซอย 5 สุดซอย หมูที่ 8 ประกาศเมื่อ 21/11/59
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะ ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง โดยไม่มีการพักขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตั้งแต่วันที่ 3-24 ตุลาคม พ.ศ.2559 ประกาศเมื่อ 13/9/59
ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ภายในหมู่บ้าน หมูที่ 2 ประกาศเมื่อ 7/9/59
ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ภายในหมู่บ้าน หมูที่ 5 ประกาศเมื่อ 7/9/59
ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ภายในหมู่บ้าน หมูที่ 7 ประกาศเมื่อ 7/9/59
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองผึ้งโดย ไม่มีการพักขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 ประกาศเมื่อ 13/9/59
ดาวน์โหลด
โครงการจัดทำป้ายบอกเส้นทางในตำบลหนองผึ้ง ประกาศเมื่อ 5/9/59
ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงลานกีฬา หมู่ที่ 7 ประกาศเมื่อ 5/9/59
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ตั้งแต่ซอย 4 ถึง ถ.เชียงใหม่-ลำพูน หมูที่ 6 ประกาศเมื่อ 5/9/59
ดาวน์โหลด

โครงการสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สี่แยกจินดาถึงหน้าหมู่บ้านรวมโชค หมูที่ 5 ประกาศ เมื่อ 5/9/59

ดาวน์โหลด
โครงการสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเลขที่ 77 ถึง ซอย 5 หมู่ที่ 3 ประกาศเมื่อ 5/9/59
ดาวน์โหลด
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. จากบ้านนายแก้ว นวลน้อย หมูที่ 4 ประกาศเมื่อ 5/9/59
ดาวน์โหลด
โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประกาศเมื่อ 4/8/59
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างรางน้ำรูปตัวยู ซอย 12 หลังร้านซีอาร์ถึงบ้านปาริชาติ หมู่ที่ 6 ประกาศเมื่อ 12/ 07/59
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างทำรถราง (รถบรรทุกโดยสารอเนกประสงค์) จำนวน 1 คัน โดยมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 2,000 มม. และมีที่นั่ง ไม น้อยกว่า 40 ที่นั่ง ตามที่คุณสมบัติที่เทศบาลตำบลหนองผึ้งกำหนด ประกาศเมื่อ 13/06/59
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อและติดตั้งลิฟท์สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้งแห่ง ขนาดบรรทุก 900 กิโลกรัม ความเร็ว 60 เมตร/นาที ความสูง 4 ชั้น จอดรับส่ง 4 ประตู ระบบควบคุม AC-VVVF ประกาศเมื่อ 17/05/59
ดาวน์โหลด
โครงการติดตั้งโคมไฟกิ่งสาธารณะ เขตเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประกาศเมื่อ 21/04/2559
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกอเนกประสงค์หกล้อ (เทท้าย) จำนวน 1 คัน ประกาศเมื่อ 10/03/2559
ดาวน์โหลด
โครงการจัดทำป้ายบอกซอยภายในตำบลหนองผึ้ง ประกาศเมื่อ 22/03/2559
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 แยกขวา หมู่ที่ 3 ประกาศเมื่อ 03/03/2559
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 หมูที่ 7 ประกาศเมื่อ 03/03/2559
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายคำแสง ถึงบ้านนายสวัสดิ์ หมู่ที่ 4 ประกาศเมื่อ 03/03/2559
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต (Over Lay) ซอย 12 ตลอดซอย หมู่ที่ 3 ประกาศ เมื่อ 03/03/2559
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต (Over Lay) หน้าวัด ดอนจืน หมู่ที่ 3 ประกาศเมื่อ 03/03/2559
ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ป่าช้าหนองผึ้ง หมู่ที่ 1 บ้านหนองผึ้ง เหนือ ประกาศเมื่อ 01/02/2559
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา(ฟุตซอล) ณ สวนสุขภาพ หมูที่ 1 ประกาศเมื่อ 04/01/2559
ดาวน์โหลด
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านรวมโชค (โครงการต่อเนื่อ) หมู่ที่ 5 ประกาศเมื่อ 04/01/2559
ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์ท ี่1 หมู่ที่ 6 บ้านกองทราย ประกาศเมื่อ 1/02/2559
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านเลขที่ 204 ถึงหอพักมาระวิชัยแมนชั่น หมู่ที่ 2 บ้านเชียงแสน ประกาศเมื่อ 04/12/2558
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองผึ้ง ใต้ ประกาศเมื่อ 04/12/2558
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบริษัทแม่ปิง ลอนดริ หมู่ที่ 8 บ้านสันคือ ประกาศเมื่อ 04/12/2558
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านทุ่ง) หมู่ที่ 1 บ้าน หนองผึ้งเหนือ ประกาศเมื่อ 12/11/2558
ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ป่าช้าแคโยง หมู่ที่ 5 บ้านป่าแคโยง ประกาศเมื่อ 12/11/2558
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายอุดม หมู่ ที่ 6 บ้านกองทราย ประกาศเมื่อ 28/10/2558
ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์ที่ 2 ประกาศเมื่อ 28/10/2558
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมผลไม้และขนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง (ศูนย์2) ประกาศเมื่อ 5/10/2558
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมผลไม้และขนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง (ศูนย์1) ประกาศเมื่อ 5/10/2558
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง โดยไม่มีการพักขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประกาศเมื่อ 5/10/2558
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 ข้างปั๊มแก๊ส LPG หมูที่ 4 ประกาศเมื่อ 25/9/2558
ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ที่ 2 ประกาศเมื่อ 15/09/2558
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่บ้านรวมโชคทั้งหมู่บ้าน และหมู่บ้านจินดาวิลล่า หมู่ที่ 5 (ครั้งที่ 3) ประกาศเมื่อ 27/08/2558
ดาวน์โหลด
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) IP แบบมุมมองคงที่ จำนวน 5 ชุด เพื่อติดตั้งในเขตพื้นที่ตำบลหนองผึ้ง ประกาศเมื่อ 11/08/2558
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่ง คสล. ซอย 4/1 หมูที่ 4 ประกาศเมื่อ 28/05/2558
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่บ้านรวมโชคทั้งหมู่บ้าน และหมู่บ้านจินดาวิลล่า หมูที่ 5 ประกาศเมื่อ 28/05/2558
ดาวน์โหลด
     

 

 
ที่อยู่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง 444 หมู่ 1 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
โทร.053-103882-3 แฟกซ์.052-005212
Copyrights © 2015 www.nongphueng.com All Rights Reserved.
 
ติดต่อผู้ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ www.thailocalweb.com โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ info@thailocalweb.com)