หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อเทศบาล
 
วิสัยทัศน์ "เทศบาลตำบลหนองผึ้ง เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการโปร่งใส พัฒนาสุขอนามัยถ้วนหน้า รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม สร้างความพร้อมทางการศึกษา ฟื้นฟูภูมิปัญญา ร่วมรักษาวัฒนธรรม นำการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
ข่าวกิจการสภา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องร้องราวร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
การลดขั้นตอน
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดเอกสาร
บริการข้อมูลตำบล
สถานที่ท่องเที่ยวตำบล
สินค้าโอทอป
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
 ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์ อปท.

เว็บลิงค์สำคัญ

กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
 
นายรักษ์นรินทร์ แก้วมีศรี
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
นางสาวปัณณพัฒน์ คำตุ้ย
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
 
นางสาวณฤดี ไชยยา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางเพลินพิศ พุฒทอง
เจ้าพนักงานทะเบียน
นายกัมพล ทาสมศักดิ์
พนักงานขับรถยนต์
 
นายณัฐกาน พุ่มกัน
คนงานทั่วไป
นายอาคม พือทอ
คนงานทั่วไป
นายจันทร์ ใหม่บุญมาก
คนงานทั่วไป
 
นายสมบัติ มากมูลมา
คนงานทั่วไป
นายสาระทิตย์ มณีวรรณ์
คนงานทั่วไป
นายทศพร หน่อหน้อย
คนงานทั่วไป
 
นายพงศกร กาฬภักดี
คนงานทั่วไป
นายบัณฑิต อุ่นศรี
คนงานทั่วไป
นายนิพันธ์ ดอกจันทรา
คนงานทั่วไป
 
นายธัชพล วิสุทธิรัตนพันธ์
คนงานทั่วไป
นายอนันต์ พะชี
คนงานทั่วไป
นายมหัยสวรรค์ มีแสง
คนงานทั่วไป
 
นายธัชชา เบญจรัตน์
คนงานทั่วไป
นางสาวนิภาวรรณ ขาวงาม
คนงานทั่วไป
นายสมศักดิ์ ธรรมรัตนคีรี
คนงานทั่วไป
 
 
นายสุรชัย ดวงเดช
คนงานทั่วไป
นายจีรเมธ ปัญญาธรรม
คนงานทั่วไป
 
 
ที่อยู่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง 444 หมู่ 1 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
โทร.053-103882-3 แฟกซ์.052-005212
Copyrights © 2015 www.nongphueng.com All Rights Reserved.
 
ติดต่อผู้ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ www.thailocalweb.com โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ info@thailocalweb.com)