หน้าแรก   ประวัติความเป็นมา    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อเทศบาล
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ทำเนียบบุคลากร

 คณะผู้บริหาร

 สมาชิกสภาเทศบาล

 สำนักปลัด

 กองคลัง

 กองช่าง

 กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม


 กองสวัสดิการสังคม

 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ. 2556-2560
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
พ.ศ. 2561-2564
รายงานการติดตาม
และประเมินผล
พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2560
แผนพัฒนา 3 ปี
พ.ศ. 2560-2562
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
พ.ศ.2561-2563
พ.ศ.2558-2560 (ระบบแท่ง)
เทศบัญญัติงบประมาณ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
แผนการดำเนินงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสภา
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลผู้ยื่นซอง
ข้อมูลผู้ชนะการประมูล
รายงานการวิเคราะห์ผล
การจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงิน
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
บริการประชาชน
คู่มือประชาชน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
บริการข้อมูลตำบล
สถานที่ท่องเที่ยว ตำบลหนองผึ้ง
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์

เว็บลิงค์สำคัญ

กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
 
นายรักษ์นรินทร์ แก้วมีศรี
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
นางสาวปัณณพัฒน์ คำตุ้ย
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
 
นายเปรมรวิทย์ เสนาฤทธิ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาวนิตยา บุญมูล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายจักรพันธ์ ปันตา
พนักงานขับรถยนต์
 
นายกัมพล สมศักดิ์
พนักงานขับรถยนต์
นายณัฐกาน พุ่มกัน
คนงานทั่วไป
นายอาคม พือทอ
คนงานทั่วไป
 
นายจันทร์ ใหม่บุญมาก
คนงานทั่วไป
นายสมบัติ มากมูลมา
คนงานทั่วไป
นายสาระทิตย์ มณีวรรณ์
คนงานทั่วไป
 
นายทศพร หน่อหน้อย
คนงานทั่วไป
นายพงศกร กาฬภักดี
คนงานทั่วไป
นายบัณฑิต อุ่นศรี
คนงานทั่วไป
 
นายพนมพร ใจสัตย์
คนงานทั่วไป
นายเสกสรร บุญเข็ม
คนงานทั่วไป
นายนิพันธ์ ดอกจันทรา
คนงานทั่วไป
 
 
นายภูวรินทร์ ปัญญา
คนงานทั่วไป
นายธัชพล วิสุทธิรัตนพันธ์
คนงานทั่วไป
 
 
ที่อยู่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง 444 หมู่ 1 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
โทร.053-103882-3 แฟกซ์.052-005212
Copyrights © 2015 www.nongphueng.com All Rights Reserved.


ติดต่อผู้ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ www.thailocalweb.com โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ info@thailocalweb.com)