หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อเทศบาล
 
วิสัยทัศน์ "เทศบาลตำบลหนองผึ้ง เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการโปร่งใส พัฒนาสุขอนามัยถ้วนหน้า รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม สร้างความพร้อมทางการศึกษา ฟื้นฟูภูมิปัญญา ร่วมรักษาวัฒนธรรม นำการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
ข่าวกิจการสภา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องร้องราวร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
การลดขั้นตอน
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดเอกสาร
บริการข้อมูลตำบล
สถานที่ท่องเที่ยวตำบล
สินค้าโอทอป
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
 ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์ อปท.

เว็บลิงค์สำคัญ

กองคลัง เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
 
นางยุพิน อินตีะสอน
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางสาวปัทมาพร ไชยวรรณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 
นางสาวสุนันท์ ศรีประไตย
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาววิรา สุขสัวสดิ์
นักวิชาการคลัง
นางสาวลมัยชมล ทองรอด
นักวิชาการพัสดุ
 
นางสาวจิราภรณ์ เชษฐา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นายอุเทน วิสาปา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวนัจรี สิงคะเนตร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
นายวรันธร จิตรฐาน
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นางสาวพิมนภา จันทร์ใส
คนงานทั่วไป
นางสาวอภิญญา น้อยหล้า
คนงานทั่วไป
 
   
นางสาวสุดารัตน์ มีแสง
คนงานทั่วไป
   
 
 
ที่อยู่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง 444 หมู่ 1 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
โทร.053-103882-3 แฟกซ์.052-005212
Copyrights © 2015 www.nongphueng.com All Rights Reserved.
 
ติดต่อผู้ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ www.thailocalweb.com โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ info@thailocalweb.com)