หน้าแรก   ประวัติความเป็นมา    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อเทศบาล
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ทำเนียบบุคลากร

 คณะผู้บริหาร

 สมาชิกสภาเทศบาล

 สำนักปลัด

 กองคลัง

 กองช่าง

 กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม


 กองสวัสดิการสังคม

 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ. 2556-2560
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
พ.ศ. 2561-2564
รายงานการติดตาม
และประเมินผล
พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2560
แผนพัฒนา 3 ปี
พ.ศ. 2560-2562
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
พ.ศ.2561-2563
พ.ศ.2558-2560 (ระบบแท่ง)
เทศบัญญัติงบประมาณ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
แผนการดำเนินงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสภา
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลผู้ยื่นซอง
ข้อมูลผู้ชนะการประมูล
รายงานการวิเคราะห์ผล
การจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงิน
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
บริการประชาชน
คู่มือประชาชน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
บริการข้อมูลตำบล
สถานที่ท่องเที่ยว ตำบลหนองผึ้ง
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์

เว็บลิงค์สำคัญ

ข้อมูลผู้ชนะการประมูล เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ถนนภายในหมู่บ้านรวมโชค หมู่ที่ 5 ประกาศเมื่อ 17/1/61
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ตั้งแต่บ้านพ่อหลวงวงศ์ จนถึงปากซอยวัดสันคือ หมู่ที่ 8 ประกาศเมื่อ 17/1/61
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 7 ประกาศเมื่อ 12/1/61
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ชนะประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ประกาศเมื่อ 21/12/60
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาถนนแอสฟัลท์ติกภายในหมู่บ้าน ตั้งแต่ ซ.1-ทางออกถนน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศเมื่อ 27/11/60
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรี บ้านนายวิโรจน์ สิงห์จาย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศเมื่อ 27/11/60
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซ.บ้านนางพัชรี ฟูเฟื่อง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศเมื่อ 27/11/60
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ชนะประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง โดยไม่มีการพักขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประกาศเมื่อ 9/10/60
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำเหมืองสาธารณะ ภายในตำบลหนองผึ้ง ลำเหมืองหนองผึ้ง หมู่ที่ 1 ประกาศเมื่อ 28/9/60
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการเทคอนกรีตเสริมไหล่ทาง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประกาศเมื่อ 20/9/60
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) เทศบาลตำบลหนองผึ้ง จำนวน 1 คัน ประกาศเมื่อ 20/9/60
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหมู่บ้านจินดา (โครงการต่อเนื่อง) หมู่ที่ 5 ประกาศเมื่อ 1/9/60
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ประกาศเมื่อ 31/7/60
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่ง คสล. (เสาเข็ม) ลำเหมืองเด็กชาย หมู่ที่ 3 บ้านดอนจืน ประกาศเมื่อ 30/6/60
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ตั้งแต่ซอบ 7 หมูที่ 1 ถึงลำเหมืองเสียดดอนจีน หมูที่ 3 ประกาศเมื่อ 23/6/60
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าแคโยง หมูที่ 5 ประกาศเมื่อ 7/6/60
ดาวน์โหลด
เรื่องรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนเชียงใหม่-ลำพูน เขตเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประกาศเมื่อ 14/3/60
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยวัดผางยอย หมูที่ 1 ประกาศเมื่อ 6/1/60
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ซอย 5 สุดซอย หมูที่ 8 ประกาศเมื่อ 27/12/59
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ประกาศเมื่อ 27/12/59
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะ ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง โดยไม่มีการพักขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตั้งแต่วันที่ 3-24 ตุลาคม พ.ศ.2559 ประกาศเมื่อ 7/10/59
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางน้ำรูปตัวยู ซอย 12 หน้าร้านซีอาร์ถึงบ้านปาริชาติ หมูที่ 6 ประกาศเมื่อ 15/07/59
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจัดจ้างทำรถราง (รถรางบรรทุกโดยสารอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน) ประกาศเมื่อ 27/7/59
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อและติดตั้งลิฟท์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง จำนวน 1 ตัว ประกาศเมื่อ 20/06/59
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งโคมไฟกิ่งสาธารณะ เขตเทศบาลตำบลหนองผึ้ง จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศ เมื่อ 06/06/59
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อรถบรรทุกเอนกประสงค์หกล้อ (เทท้าย) จำนวน 1 คัน ประกาศเมื่อ 07/04/2559
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ป่าช้าป่าแคโยง หมู่ที่ 5 บ้านป่าแคโยง ประกาศ เมื่อ 23/02/2559
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายชุมพล สัมมามุก หมู่ที่ 6 ประกาศ เมื่อ 28/10/2558
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายไพฑูรย์ หมู่บ้านรวมโชค หมู่ที่ 5 ประกาศเมื่อ 27/10/2558
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีค ซอย 3 ทะลุ ซอย 2 แยกซ้ายบ้านนายวีระชัย หมู่ที่ 3 ประกาศเมื่อ 27/10/2558
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 ข้างปั๊มแก๊ส LPG หมู่ที่ 4 ประกาศเมื่อ 28/10/2558
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ประกาศ เมื่อ 21/10/2558
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ซอย 8 (สวายเรียง) หมู่ที่ 1 ประกาศเมื่อ 20/10/2558
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่ง คสล.ซอย 4/1 หมู่ที่ 4 ประกาศเมื่อ 15/09/2558
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่ง คสล.ซอย 4/2 หมู่ที่ 4 ประกาศเมื่อ 15/09/2558
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่บ้านรวมโชคทั้งหมู่บ้านและหมู่บ้านจินดาวิลล่า หมูที่ 5 ประกาศเมื่อ 15/09/2558
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการติดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)IP แบบมุมมองคงที่ จำนวน 5 ชุด เพื่อติดตั้ง ในเขตพื้นที่ตำบลหนองผึ้ง ประกาศเมื่อ 08/09/2558
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ซอย 3 หมู่ที่ 7 ประกาศเมื่อ 01/05/2558
ดาวน์โหลด
 
ที่อยู่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง 444 หมู่ 1 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
โทร.053-103882-3 แฟกซ์.052-005212
Copyrights © 2015 www.nongphueng.com All Rights Reserved.


ติดต่อผู้ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ www.thailocalweb.com โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ info@thailocalweb.com)