หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อเทศบาล
 
วิสัยทัศน์ "เทศบาลตำบลหนองผึ้ง เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการโปร่งใส พัฒนาสุขอนามัยถ้วนหน้า รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม สร้างความพร้อมทางการศึกษา ฟื้นฟูภูมิปัญญา ร่วมรักษาวัฒนธรรม นำการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
ข่าวกิจการสภา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องร้องราวร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
การลดขั้นตอน
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดเอกสาร
บริการข้อมูลตำบล
สถานที่ท่องเที่ยวตำบล
สินค้าโอทอป
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
 ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์ อปท.

เว็บลิงค์สำคัญ

สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
 
นายธรรมศักดิ์ พุฒทอง
ปลัดเทศบาล
 
นางศิรินทร์รัตน์ จีแดง
รองปลัดเทศบาล
 
ส.ต.อ.สมัย ศรีเรืองฤทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นายสมเพชร เตชะรุจิพร
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายพิพัฒน์ชัย พัฒนาตน
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
 
นายสุพจน์ กาบใบ
นิติกร
นางสาวปาณิสรา วชิระโภคะกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวชัญชดา เมืองใจคำ
นักวิชาการเกษตร
 
นางสาวสายฤทัย ไม้สน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
จ.อ.อดิศักดิ์ ศิลาขวา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวกาญจนา เจตะบุตร
เจ้าพนักงานธุรการ
 
นางศิริพรรณ คำมูล
นักจัดการงานทั่วไป
ว่าที่ร้อยตรีบัณฑิต คำมา
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นายเฉลิมเกียรติ ชำนาญการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นางสาวธัญญรตา บัวขาว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกรรณิการ์ แสนวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายปรีดา หน่อคำ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 
นายพลชัยธร สวยสม
พนักงานขับรถยนต์
นายอภิชาติ แสงระยับ
พนักงานดับเพลิง
นายอภิพล สุริยะ
พนักงานดับเพลิง
 
นายเมธี คำกุย
พนักงานดับเพลิง
นายกัณตพล ลุนละวัน
พนักงานขับรถยนต์
นายรุ่งโรจน์ สมใจ
พนักงานดับเพลิง
 
นายเกรียงไกร น้อยหล้า
คนงานทั่วไป
นายชาวิช พลประเสริฐ
คนงานทั่วไป
นายประเสริฐ หน่อเบอะ
คนงานทั่วไป
 
   
นางสาวจารุวรรณ ถาติด
คนงานทั่วไป
   
 
 
ที่อยู่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง 444 หมู่ 1 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
โทร.053-103882-3 แฟกซ์.052-005212
Copyrights © 2015 www.nongphueng.com All Rights Reserved.
 
ติดต่อผู้ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ www.thailocalweb.com โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ info@thailocalweb.com)