หน้าแรก   ประวัติความเป็นมา    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อเทศบาล
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ทำเนียบบุคลากร

 คณะผู้บริหาร

 สมาชิกสภาเทศบาล

 สำนักปลัด

 กองคลัง

 กองช่าง

 กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม


 กองสวัสดิการสังคม

 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ. 2556-2560
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
พ.ศ. 2561-2564
รายงานการติดตาม
และประเมินผล
พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2560
แผนพัฒนา 3 ปี
พ.ศ. 2560-2562
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
พ.ศ.2561-2563
พ.ศ.2558-2560 (ระบบแท่ง)
เทศบัญญัติงบประมาณ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
แผนการดำเนินงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสภา
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลผู้ยื่นซอง
ข้อมูลผู้ชนะการประมูล
รายงานการวิเคราะห์ผล
การจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงิน
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
บริการประชาชน
คู่มือประชาชน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
บริการข้อมูลตำบล
สถานที่ท่องเที่ยว ตำบลหนองผึ้ง
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์

เว็บลิงค์สำคัญ

สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
 
นายธรรมศักดิ์ พุฒทอง
ปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง
 

รองปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง
 
ส.ต.อ.สมัย ศรีเรืองฤทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นายสมเพชร เตชะรุจิพร
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายพิพัฒน์ชัย พัฒนาตน
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
 
นายสุพจน์ กาบใบ
นิติกร
นางสาวปาณิสรา วชิระโภคะกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวชัญชดา เมืองใจคำ
นักวิชาการเกษตร
 
นางสาวสายฤทัย ไม้สน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
จ.อ.อดิศักดิ์ ศิลาขวา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวกาญจนา เจตะบุตร
เจ้าพนักงานธุรการ
 
นายนิคม ปัญญา
นักการ
นางศิริพรรณ คำมูล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายศิลป์ชัย ม่านมุงศิลป์
พนักงานขับรถยนต์
 
ว่าที่ร้อยตรีบัณฑิต คำมา
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นายปรีดา หน่อคำ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายพลชัยธร สวยสม
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
 
นางสาวกรรณิการ์ แสนวงค์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
นางสาวลิณรตา พยัคฆบุตร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายเฉลิมเกียรติ ชำนาญการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
นางสาวธัญญรตา บัวขาว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอภิชาติ แสงระยับ
พนักงานดับเพลิง
นายอภิพล สุริยะ
พนักงานดับเพลิง
 
นายเมธี คำกุย
พนักงานดับเพลิง
นายกัณตพล ลุนละวัน
พนักงานขับรถยนต์
นายรุ่งโรจน์ สมใจ
พนักงานดับเพลิง
 
นางสาวสุดารัตน์ มีแสง
คนงานทั่วไป
นายประเสริฐ  หน่อเบอะ
คนงานทั่วไป
นายเกรียงไกร น้อยหล้า
คนงานทั่วไป
 
 
นายเด่น พรั่งพลอย
คนงานทั่วไป
นายมหัยสวรรค์ มีแสง
คนงานทั่วไป
 
 
 
ที่อยู่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง 444 หมู่ 1 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
โทร.053-103882-3 แฟกซ์.052-005212
Copyrights © 2015 www.nongphueng.com All Rights Reserved.


ติดต่อผู้ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ www.thailocalweb.com โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ info@thailocalweb.com)