หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อเทศบาล
 
วิสัยทัศน์ "เทศบาลตำบลหนองผึ้ง เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการโปร่งใส พัฒนาสุขอนามัยถ้วนหน้า รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม สร้างความพร้อมทางการศึกษา ฟื้นฟูภูมิปัญญา ร่วมรักษาวัฒนธรรม นำการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
ข่าวกิจการสภา
บริการประชาชน
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
 ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์ อปท.

เว็บลิงค์สำคัญ

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ - จัดจ้าง เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก ทางเข้าศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 7 ประกาศเมื่อ 7/12/60
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay)ถนนภายในหมู่บ้านรวมโชค หมู่ที่ 5 ประกาศเมื่อ 7/12/60
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตั้งแต่บ้านพ่อหลวงวงศ์จนถึงปากซอยวัดสันคือ หมู่ที่ 8 ประกาศเมื่อ 7/12/60
ดาวน์โหลด
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay)ถนนภายในหมู่บ้านรวมโชค หมู่ที่ 5 ประกาศเมื่อ 30/11/60
ดาวน์โหลด
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตั้งแต่บ้านพ่อหลวงวงศ์จนถึงปากซอยวัดสันคือ หมู่ที่ 8 ประกาศเมื่อ 30/11/60
ดาวน์โหลด
ร่างประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก ทางเข้าศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 7 ประกาศเมื่อ 30/11/60
ดาวน์โหลด
เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ โดยใช้ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประกาศเมื่อ 22/11/60
ดาวน์โหลด
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ โดยใช้ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประกาศเมื่อ 16/11/60
ดาวน์โหลด
เรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกาศเมื่อ 2/10/60
ดาวน์โหลด
เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง โดยไม่มีการพักขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกาศเมื่อ 11/9/60
ดาวน์โหลด
เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะ ในเขตความรับผิดชอบของเขตเทศบาลตำบลหนองผึ้ง โดยไม่มีการพักขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกาศเมื่อ 20/9/60
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการเทคอนกรีตเสริมไหล่ทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ประกาศเมื่อ 21/8/60
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหมู่บ้านจินดา (โครงการต่อเนื่อง) หมู่ที่ 5 ประกาศเมื่อ 21/8/60
ดาวน์โหลด
ประกาศเรื่องสอบราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 คัน ประกาศเมื่อ 1/8/60
ดาวน์โหลด
ประกาศเรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำเหมืองสาธารณะภายในตำบลหนองผึ้ง ลำเหมืองหนองผึ้ง หมู่ที่ 1 ประกาศเมื่อ 1/8/60
ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ประกาศเมื่อ 3/8/60
ดาวน์โหลด
เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด และใช้การไม่ได้ ประกาศเมื่อ 14/6/60
ดาวน์โหลด
รายงานผลการกำหนดราคากลาง พัสดุชำรุด ใช้การไม่ได้ ประกาศเมื่อ 14/6/60
ดาวน์โหลด
เรื่องสอบราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) ประกาศเมื่อ 7/6/60
ดาวน์โหลด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่ง คสล. (เสาเข็ม) ลำเหมืองเด็กชาย หมูที่ 3 บ้านดอนจีน โดยวิธีการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ประกาศเมื่อ 8/5/60
ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ 1.โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำตั้งแต่ซอย 7 หมูที่ 1 ถึงลำเหมืองเสียดอนจีน หมูที่ 3 , 2.โครงการก่อส้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าแคโยง หมูที่ 5 ประกาศเมื่อ 3/5/60
ดาวน์โหลด
ประกาศยกเลิกสอบราคา ซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ที่รอบไม่เกิน 3,300 รอบ/วินาที ประกาศเมื่อ 1/3/60
ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเชียงใหม่-ลำพูน เขตเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประกาศเมื่อ 3/2/60
ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ที่รอบไม่เกิน 3,300 รอบ/นาที ตอนท้ายเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกน้ำมันมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ประกาศเมื่อ 24/01/60
ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ 1.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ซอย 5 สุดซอย หมูที่ 8 , 2.โครงการปรับปรุงถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน หมูที่ 2 , 3.โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยวัด ผางยอย หมูที่ 1 ประกาศเมื่อ 21/11/59
ดาวน์โหลด
ประกาศประมูลจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะ ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง โดยไม่มีการการพักขยะ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ประกาศเมื่อ 14/09/59
ดาวน์โหลด
การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด และการใช้การไม่ได้ (ครั้งที่ 2) ประกาศเมื่อ 15/07/59
ดาวน์โหลด
ยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด และใช้การไม่ได้ ประกาศเมื่อ 13/07/59
ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางน้ำรูปตัวยู ซอย 12 หลังร้านซีอาร์ถึงบ้านปาริชาติ หมู่ที่ 6 ประกาศเมื่อ 12/07/59
ดาวน์โหลด
งบทดลอง เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ประกาศเมื่อ 05/07/59
ดาวน์โหลด
รายงานรับ - จ่ายเงินสด ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 ประกาศเมื่อ 05/07/59
ดาวน์โหลด
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เดือนตุลาคม ถึงเดือนมิถุนายน 2559 ประกาศเมื่อ 05/07/59
ดาวน์โหลด
หมายเหตุประกอบงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2559 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก เทศบาลหนองผึ้ง ประกาศเมื่อ 05/07/59
ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ประกาศเมื่อ 28/06/59
ดาวน์โหลด
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด และใช้การไม่ได้ ประกาศเมื่อ 21/06/59
ดาวน์โหลด
เรื่องสอบราคาจัดจ้างทำรถราง (รถรางบรรทุกโดยสารอเนกประสงค์) ประกาศเมื่อ 13/06/59
ดาวน์โหลด
สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อและติดตั้งลิฟท์สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้งแห่งใหม่จำนวน 1 โครงการ ประกาศเมื่อ 17/05/59
ดาวน์โหลด
รายงานหมายเหตุประกอบงบรายรับ-จ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2559 ประกาศเมื่อ 26/04/2559
ดาวน์โหลด
รายงานงบรายรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม 2559 ประกาศเมื่อ 26/04/2559
ดาวน์โหลด
รายงานงบรายรับ-จ่ายจริง ประจำเดือน มีนาคม 2559 ประกาศเมื่อ 26/04/2559
ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2559 ประกาศเมื่อ 26/04/2559
ดาวน์โหลด
สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งโคมไฟกิ่งสาธารณะ เขตเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประกาศเมื่อ 21/04/2559
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา.. ประกาศเมื่อ 29/03/2559
ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุกเอนกประสงค์หกล้อ (เทท้าย) จำนวน 1 คัน ตามรายละเอียด.. ประกาศเมื่อ 10/03/2559
ดาวน์โหลด
ประกาศประมูลจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ป่าช้าแคโยง หมู่ที่ 5.. ประกาศเมื่อ 27/01/2559
ดาวน์โหลด
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ.. ประกาศเมื่อ 9/10/2558
ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมผลไม้และขนมให้กับ.. ประกาศเมื่อ 5/10/2558
ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาจ้างหมาทำอาหารกลางวันพร้อมผลไม้และขนมให้กับ.. ประกาศเมื่อ 5/10/2558
ดาวน์โหลด
ประกาศประมูลจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะ ในเขตความรับผิดชอบ.. ประกาศเมื่อ 5/10/2558
ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ ประกาศเมื่อ 25/9/2558
ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคาร.. ประกาศเมื่อ 15/09/2558
ดาวน์โหลด
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดวันลงทะเบียนเพื่อประมูลราคา.. ประกาศเมื่อ 4/09/2558
ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ.. ประกาศเมื่อ 27/08/2558
ดาวน์โหลด
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด และใช้การไม่ได้.. ประกาศเมื่อ 20/08/2558
ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประกาศเมื่อ 11/08/2558
ดาวน์โหลด
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ (ครั้งที่ 2) ประกาศเมื่อ 24/06/2558
ดาวน์โหลด
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 6.. ประกาศเมื่อ 16/06/2558
ดาวน์โหลด
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 11 โครงการ แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบล.. ประกาศเมื่อ 28/05/2558
ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 11 โครงการ ประกาศเมื่อ 26/05/2558
ดาวน์โหลด
     
 
ที่อยู่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง 444 หมู่ 1 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
โทร.053-103882-3 แฟกซ์.052-005212
Copyrights © 2015 www.nongphueng.com All Rights Reserved.
 
ติดต่อผู้ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ www.thailocalweb.com โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ info@thailocalweb.com)