หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อเทศบาล
 
วิสัยทัศน์ "เทศบาลตำบลหนองผึ้ง เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการโปร่งใส พัฒนาสุขอนามัยถ้วนหน้า รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม สร้างความพร้อมทางการศึกษา ฟื้นฟูภูมิปัญญา ร่วมรักษาวัฒนธรรม นำการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
ข่าวกิจการสภา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องร้องราวร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
การลดขั้นตอน
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดเอกสาร
บริการข้อมูลตำบล
สถานที่ท่องเที่ยวตำบล
สินค้าโอทอป
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
 ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์ อปท.

เว็บลิงค์สำคัญ

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ - จัดจ้าง เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก ทางเข้าศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 7 ประกาศเมื่อ 7/12/60
ดาวน์โหลด
  โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay)ถนนภายในหมู่บ้านรวมโชค หมู่ที่ 5 ประกาศเมื่อ 7/12/60
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตั้งแต่บ้านพ่อหลวงวงศ์จนถึงปากซอยวัดสันคือ หมู่ที่ 8 ประกาศเมื่อ 7/12/60
ดาวน์โหลด
ร่างประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay)ถนนภายในหมู่บ้านรวมโชค หมู่ที่ 5 ประกาศเมื่อ 30/11/60
ดาวน์โหลด
ร่างประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตั้งแต่บ้านพ่อหลวงวงศ์จนถึงปากซอยวัดสันคือ หมู่ที่ 8 ประกาศเมื่อ 30/11/60
ดาวน์โหลด
ร่าประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก ทางเข้าศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 7 ประกาศเมื่อ 30/11/60
ดาวน์โหลด
โครงการซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ โดยใช้ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประกาศเมื่อ 22/11/60
ดาวน์โหลด
ร่างประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ โดยใช้ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประกาศเมื่อ 16/11/60
ดาวน์โหลด
เรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกาศเมื่อ 2/10/60
ดาวน์โหลด
เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง โดยไม่มีการพักขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกาศเมื่อ 11/9/60
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะ ในเขตความรับผิดชอบของเขตเทศบาลตำบลหนองผึ้ง โดยไม่มีการพักขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกาศเมื่อ 20/9/60
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการเทคอนกรีตเสริมไหล่ทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ประกาศเมื่อ 21/8/60
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหมู่บ้านจินดา (โครงการต่อเนื่อง) หมู่ที่ 5 ประกาศเมื่อ 21/8/60
ดาวน์โหลด
ประกาศเรื่องสอบราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 คัน ประกาศเมื่อ 1/8/60
ดาวน์โหลด
ประกาศเรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำเหมืองสาธารณะภายในตำบลหนองผึ้ง ลำเหมืองหนองผึ้ง หมู่ที่ 1 ประกาศเมื่อ 1/8/60
ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ประกาศเมื่อ 3/8/60
ดาวน์โหลด
เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด และใช้การไม่ได้ ประกาศเมื่อ 14/6/60
ดาวน์โหลด
รายงานผลการกำหนดราคากลาง พัสดุชำรุด ใช้การไม่ได้ ประกาศเมื่อ 14/6/60
ดาวน์โหลด
เรื่องสอบราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) ประกาศเมื่อ 7/6/60
ดาวน์โหลด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่ง คสล. (เสาเข็ม) ลำเหมืองเด็กชาย หมูที่ 3 บ้านดอนจีน โดยวิธีการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ประกาศเมื่อ 8/5/60
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ 1.โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำตั้งแต่ซอย 7 หมูที่ 1 ถึงลำเหมืองเสียดอนจีน หมูที่ 3 , 2.โครงการก่อส้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าแคโยง หมูที่ 5 ประกาศเมื่อ 3/5/60
ดาวน์โหลด
ประกาศยกเลิกสอบราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ที่รอบไม่เกิน 3,300 รอบ/วินาที ประกาศเมื่อ 1/3/60
ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเชียงใหม่-ลำพูน เขตเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประกาศเมื่อ 3/2/60
ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ที่รอบไม่เกิน 3,300 รอบ/นาที ตอนท้ายเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกน้ำมันมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ประกาศเมื่อ 24/01/60
ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ 1.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ซอย 5 สุดซอย หมูที่ 8 , 2.โครงการปรับปรุงถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน หมูที่ 2 , 3.โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยวัด ผางยอย หมูที่ 1 ประกาศเมื่อ 21/11/59
ดาวน์โหลด
ประกาศประมูลจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะ ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง โดยไม่มีการการพักขยะ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ประกาศเมื่อ 14/09/59
ดาวน์โหลด
การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด และการใช้การไม่ได้ (ครั้งที่ 2) ประกาศเมื่อ 15/07/59
ดาวน์โหลด
ยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด และใช้การไม่ได้ ประกาศเมื่อ 13/07/59
ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางน้ำรูปตัวยู ซอย 12 หลังร้านซีอาร์ถึงบ้านปาริชาติ หมู่ที่ 6 ประกาศเมื่อ 12/07/59
ดาวน์โหลด
งบทดลอง เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ประกาศเมื่อ 05/07/59
ดาวน์โหลด
รายงานรับ - จ่ายเงินสด ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 ประกาศเมื่อ 05/07/59
ดาวน์โหลด
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เดือนตุลาคม ถึงเดือนมิถุนายน 2559 ประกาศเมื่อ 05/07/59
ดาวน์โหลด
หมายเหตุประกอบงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2559 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก เทศบาลหนองผึ้ง ประกาศเมื่อ 05/07/59
ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ประกาศเมื่อ 28/06/59
ดาวน์โหลด
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด และใช้การไม่ได้ ประกาศเมื่อ 21/06/59
ดาวน์โหลด
เรื่องสอบราคาจัดจ้างทำรถราง (รถรางบรรทุกโดยสารอเนกประสงค์) ประกาศเมื่อ 13/06/59
ดาวน์โหลด
สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อและติดตั้งลิฟท์สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้งแห่งใหม่จำนวน 1 โครงการ ประกาศเมื่อ 17/05/59
ดาวน์โหลด
รายงานหมายเหตุประกอบงบรายรับ-จ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2559 ประกาศเมื่อ 26/04/2559
ดาวน์โหลด
รายงานงบรายรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม 2559 ประกาศเมื่อ 26/04/2559
ดาวน์โหลด
รายงานงบรายรับ-จ่ายจริง ประจำเดือน มีนาคม 2559 ประกาศเมื่อ 26/04/2559
ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2559 ประกาศเมื่อ 26/04/2559
ดาวน์โหลด
สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งโคมไฟกิ่งสาธารณะ เขตเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประกาศเมื่อ 21/04/2559
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา.. ประกาศเมื่อ 29/03/2559
ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุกเอนกประสงค์หกล้อ (เทท้าย) จำนวน 1 คัน ตามรายละเอียด.. ประกาศเมื่อ 10/03/2559
ดาวน์โหลด
ประกาศประมูลจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ป่าช้าแคโยง หมู่ที่ 5.. ประกาศเมื่อ 27/01/2559
ดาวน์โหลด
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ.. ประกาศเมื่อ 9/10/2558
ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมผลไม้และขนมให้กับ.. ประกาศเมื่อ 5/10/2558
ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาจ้างหมาทำอาหารกลางวันพร้อมผลไม้และขนมให้กับ.. ประกาศเมื่อ 5/10/2558
ดาวน์โหลด
ประกาศประมูลจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะ ในเขตความรับผิดชอบ.. ประกาศเมื่อ 5/10/2558
ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ ประกาศเมื่อ 25/9/2558
ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคาร.. ประกาศเมื่อ 15/09/2558
ดาวน์โหลด
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดวันลงทะเบียนเพื่อประมูลราคา.. ประกาศเมื่อ 4/09/2558
ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ.. ประกาศเมื่อ 27/08/2558
ดาวน์โหลด
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด และใช้การไม่ได้.. ประกาศเมื่อ 20/08/2558
ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประกาศเมื่อ 11/08/2558
ดาวน์โหลด
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ (ครั้งที่ 2) ประกาศเมื่อ 24/06/2558
ดาวน์โหลด
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 6.. ประกาศเมื่อ 16/06/2558
ดาวน์โหลด
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 11 โครงการ แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบล.. ประกาศเมื่อ 28/05/2558
ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 11 โครงการ ประกาศเมื่อ 26/05/2558
ดาวน์โหลด
     
 
ที่อยู่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง 444 หมู่ 1 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
โทร.053-103882-3 แฟกซ์.052-005212
Copyrights © 2015 www.nongphueng.com All Rights Reserved.
 
ติดต่อผู้ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ www.thailocalweb.com โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ info@thailocalweb.com)