หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อเทศบาล
 
วิสัยทัศน์ "เทศบาลตำบลหนองผึ้ง เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการโปร่งใส พัฒนาสุขอนามัยถ้วนหน้า รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม สร้างความพร้อมทางการศึกษา ฟื้นฟูภูมิปัญญา ร่วมรักษาวัฒนธรรม นำการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
ข่าวกิจการสภา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องร้องราวร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
การลดขั้นตอน
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดเอกสาร
บริการข้อมูลตำบล
สถานที่ท่องเที่ยวตำบล
สินค้าโอทอป
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
 ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์ อปท.

เว็บลิงค์สำคัญ

ข่าวกิจกรรม เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
วันที่ 9 มกราคม 2562 กิจกรรมวันเปิดภาคการศึกษา ประจำปี 2562 ของโรงเรียนหนองผึ้งอายุวัฒน์วิทยา (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองผึ้ง) โดยได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอสารภี เป็นประธานในพิธี ซึ่งในปี 2562 นี้มีผู้สูงอายุสมัครเข้าเป็นนักเรียนของโรงเรียนอายุวัฒน์วิทยา จำนวนทั้งสิ้น 183 คน ในส่วนของกิจกรรมในวันเปิดภาคการศึกษานั้น ในภาคเช้า เป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้สูงอายุ การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน การตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ ส่วนภาคบ่ายจะการแบ่งกลุ่มเรียนวิชาเลือกเสรี 4 กลุ่มวิชาเลือก ประกอบด้วย ศิลปะประดิษฐ์ ดนตรีพื้นเมือง ลีลาศ และขับร้อง.. อ่านต่อ
เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองผึ้ง กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลหนองผึ้ง เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลหนองผึ้ง อสม.ตำบลหนองผึ้ง และชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองผึ้ง ขานรับนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้าน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่ ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ท่านศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ โดยจัดการอบรมให้ความรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือน ให้กับประชาชนในพื้นที่ ภายใต้ชื่อโครงการส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยการอบรม มีขึ้นในระหว่างวันที่ 1 - 7 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองผึ้ง โดยมีประชาชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 700 คน.. อ่านต่อ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
หน้าถัดไป  1    l       กลับ
 
ที่อยู่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง 444 หมู่ 1 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
โทร.053-103882-3 แฟกซ์.052-005212
Copyrights © 2015 www.nongphueng.com All Rights Reserved.
 
ติดต่อผู้ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ www.thailocalweb.com โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ info@thailocalweb.com)