หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อเทศบาล
 
วิสัยทัศน์ "เทศบาลตำบลหนองผึ้ง เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการโปร่งใส พัฒนาสุขอนามัยถ้วนหน้า รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม สร้างความพร้อมทางการศึกษา ฟื้นฟูภูมิปัญญา ร่วมรักษาวัฒนธรรม นำการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
ข่าวกิจการสภา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องร้องราวร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
การลดขั้นตอน
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดเอกสาร
บริการข้อมูลตำบล
สถานที่ท่องเที่ยวตำบล
สินค้าโอทอป
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
 ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์ อปท.

เว็บลิงค์สำคัญ

ข่าวกิจกรรม เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
 

 

 
วันเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 เทศบาลบาลตำบลหนองผึ้ง ร่วมกับโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง โรงเรียน ช่องฟ้าซิงเซิง วิทยาลัยเทคนิคสารภี สภาวัฒนธรรมตำบล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จัดกิจกรรมวันเด็ก ณ.สนามโรงเรียนวัดกองทราย และโรงเรียนวัดกองทราย.. อ่านต่อ
 
วันที่ 6 มกราคม 2559 นายคุณวัฒน์ สุคันธะกุล นายอำเภอสารภีเป็นประธาน เปิดโครงการ "ผู้สูงวัย หัวใจ เข้มแข็ง"ณ.โรงเรียนอายุวัฒน์วิทยา ตำบลหนองผึ้ง โดยมี พ.อ.อ.ปัญญา หล้าดวงดี นายกเทศ มนตรีตำบลหนองผึ้ง และ ด.ต.บุญทา ขันตี ประธานชมรมผู้สูงอายุ พร้อมนักเรียนโรงเรียนอายุวัฒน วิทยาให้การต้อนรับ.. อ่านต่อ
 
พ.อ.อ.ปัญญา หล้าดวงดี นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้งพร้อมปลัดเทศบาล และผู้บริหารเทศบาล เข้า สวัสดีปีใหม่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ท่านท้องถิ่นจังหวัดและท่านนายอำเภอสารภี.. อ่านต่อ
 
พ.อ อ.ปัญญา หล้าดวงดี นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง พร้อมปลัดเทศบาล นำสมาชิกสภา และ พนักงานเทศบาลร่วมสวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ.วัดป่าแคโยง ตำบลหนองผึ้ง อ.สารภี.. อ่านต่อ
 
วันกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองผึ้ง จัดโครงการปั่นรถถีบม่วนใจ๋ สานสายใยครอบครัว ตำบล หนองผึ้ง ครั้งที่ 11 ขึ้นในวันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน 2558 โดยจัดทำในรูปแบบ ของการปั่น จักรยาน แรลลี่ไปตามเส้นทางฐานการเรียนรู้สู่การเป็นครอบครัวเข้มแข็ง.. อ่านต่อ
 
วันที่ 5 ธันวาคม 2558 พ.อ.อ.ปัญญา หล้าดวงดี นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง นำผู้บริหาร สมาชิก สภา และพนักงานเทศบาล ถวายพานพุ่ม และร่วมปฏิญาณตนเพื่อถวายความจงรักภักดี แด่พระบาท สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี.. อ่านต่อ
 
เทศบาลตำบลหนองผึ้ง จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายพานพุ่ม เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเทิด พระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.. อ่านต่อ
 
เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสารภี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และอสม. ตำบล หนองผึ้ง จัดทำโครงการ Big cleaningday เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่.. อ่านต่อ
 
สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองผึ้งได้จัดกิจกรรม "ปันน้ำใจให้น้อง" โดยคระกรรมการสภาเด็กฯ ได้ช่วยกัน เดิน กล่องเพื่อขอรับบริจาคเงินและสิ่งของให้กับศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ ณ ถนนคนเดิน สารภี ในช่วงเดือนสิงหาคม 2558 และในวันที่ 3 กันยายน 2558 ที่ผ่าน.. อ่านต่อ
 
วันที่ 31 สิงหาคม 2558 พ.อ.อ.ปัญญา หล้าดวงดี พร้อมด้วยนายอนุสรณ์ ไม้สนประธานกรรมการ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลหนองผึ้ง นางธนภรณ์ จมูศรี รองประธานฯ และคณะกรรมการ ศูนย์พัฒนา ครอบครัว ในชุมชนเทศบาลตำบลหนองผึ้ง เข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลงาน ดีด้านสตรี.. อ่านต่อ
 
เทศบาลตำบลหนองผึ้งจึงได้จัดทำโครงการ ผู้สูงวัย หัวใจเข้มแข็ง ขึ้น เพื่อเป็นการป้องกัน และแก้ไข ปัญหา ที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุในชุมชนโดยเฉพาะในด้านจิตใจ.. อ่านต่อ
 
เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสารภี เล็งเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่กำลังจะ สูญหาย จึงจัดโครงการเด็กไทยไม่ทิ้งวัฒนธรรมขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น ให้ดำรง อยู่.. อ่านต่อ
 
ตามที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีกลไกระดับนานาชาติ อาทิ อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ ต่อสตรี ใน ทุกรูปแบบวิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูป แบบ ปฏิญญา ปักกิ่ง และแผนปฏิบัติการเพื่อความก้าวหน้าของสตรี.. อ่านต่อ
 
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลหนองผึ้งเล็งเห็นว่า สถาบันครอบครัวนั้น แม้จะเป็นหน่วยงานที่เล็ก ที่สุด ของสังคม แต่มีบทบาทมากที่สุดในการหล่อหลอมคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับคนใน ครอบครัว โดยเฉพาะเด็ก/เยาวชน.. อ่านต่อ
 
ครอบประเทศในอาเซียน มี 10 ประเทศ คือ ประเทศไทย , ประเทศมาเลเซีย , ประเทศฟิลิปปินส์ , ประเทศ อินโดนีเซีย , ประเทศสิงคโปร์ , ประเทศบูรไน , ประเทศลาว , ประเทศกัมพูชา , ประเทศเวียดนาม และ ประเทศพม่า.. อ่านต่อ

 

 
วันที่ 18 มีนาคม 2558 พ.อ.อ.ปัญญา หล้าดวงดี นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง และนายอนุสรณ์ ไม้สน ประธาน ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลหนองผึ้ง เข้ารับรางวัลศูนย์พัฒนาครอบ ครัวในชุมชน ดีเด่น ประจำปี 2558.. อ่านต่อ
 
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองผึ้ง จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพสตรี (เรียนฟรี มีอาชีพ) ประจำปี 2558 ขึ้นในวันที่ 12 - 17 มีนาคม 2558.. อ่านต่อ
 
หน้าถัดไป  1    l       กลับ
 
 
ที่อยู่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง 444 หมู่ 1 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
โทร.053-103882-3 แฟกซ์.052-005212
Copyrights © 2015 www.nongphueng.com All Rights Reserved.
 
ติดต่อผู้ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ www.thailocalweb.com โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ info@thailocalweb.com)