หน้าแรก   ประวัติความเป็นมา    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อเทศบาล
 
วิสัยทัศน์ "เทศบาลตำบลหนองผึ้ง เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการโปร่งใส พัฒนาสุขอนามัยถ้วนหน้า รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม สร้างความพร้อมทางการศึกษา ฟื้นฟูภูมิปัญญา ร่วมรักษาวัฒนธรรม นำการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
ข่าวกิจการสภา
บริการประชาชน
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
 ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์ อปท.

เว็บลิงค์สำคัญ

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
 
นางสาวนงราม พุฒิมา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
ทิพยาภรณ์ ใจใหญ่
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
 
นางทิพวรรณ์ นิภาพร
นักวิชาการศึกษา
นางสาวอำพร เขียววรรณ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางธันยนันท์ พัฒน์ภควัชร์
ครู ศูนย์ 1
 
นางพันธมนัส ศรีคำมา
ครู ศูนย์ 1
นางมุกดา ขันตี
ครู ศูนย์ 2
นางสุวรินทร์ ตนอินทร์
ครู ศูนย์ 2
 
นางวีณารัตน์ สุภา
ครู ศูนย์ 2
นายวรโชติ ถาแก้ว
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวฐิติมา คำปัน
ผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาววาสนา สุขแสวง
คนงานทั่วไป
นางอนงค์ มีแสง
คนงานทั่วไป
นายนิคม ปัญญา
ภารโรง
 
 
ที่อยู่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง 444 หมู่ 1 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
โทร.053-103882-3 แฟกซ์.052-005212
Copyrights © 2015 www.nongphueng.com All Rights Reserved.
 
ติดต่อผู้ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ www.thailocalweb.com โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ info@thailocalweb.com)