หน้าแรก   ประวัติความเป็นมา    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อเทศบาล
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ทำเนียบบุคลากร

 คณะผู้บริหาร

 สมาชิกสภาเทศบาล

 สำนักปลัด

 กองคลัง

 กองช่าง

 กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม


 กองสวัสดิการสังคม

 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ. 2556-2560
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
พ.ศ. 2561-2564
รายงานการติดตาม
และประเมินผล
พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2560
แผนพัฒนา 3 ปี
พ.ศ. 2560-2562
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
พ.ศ.2558-2560 (ระบบแท่ง)
เทศบัญญัติงบประมาณ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
แผนการดำเนินงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสภา
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลผู้ยื่นซอง
ข้อมูลผู้ชนะการประมูล
รายงานการวิเคราะห์ผล
การจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงิน
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
บริการประชาชน
คู่มือประชาชน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
บริการข้อมูลตำบล
สถานที่ท่องเที่ยว ตำบลหนองผึ้ง
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์

เว็บลิงค์สำคัญ

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2560 ลงวันที่ 14/2/2561
ดาวน์โหลด
เทศบาลตำบลหนองผึ้งเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ลงวันที่ 23/1/2561
ดาวน์โหลด
เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ และขนขยะมูลฝอยประจำปี พ.ศ.2561 ลงวันที่ 19/1/2561
ดาวน์โหลด
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 ลงวันที่ 5/1/2561
ดาวน์โหลด
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 ลงวันที่ 7/11/2560
ดาวน์โหลด
แบบคำขอการขึ้นทะเบียนเพื่อขอรัรบเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 15/11/2560
ดาวน์โหลด
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ลงวันที่ 7/11/2560
ดาวน์โหลด
เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561-2564 ลงวันที่ 17/10/2560
ดาวน์โหลด
เรื่องให้เจ้าของที่ดินชี้เขตและแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินแก่เจ้าพนักงานสำรวจ ลงวันที่ 17/10/2560
ดาวน์โหลด
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12/9/2560
ดาวน์โหลด
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2560 ลงวันที่ 7/8/2560
ดาวน์โหลด
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 ลงวันที่ 12/9/2560
ดาวน์โหลด
แบบสอบถามข้อมูลปริมาณขยะของครัวเรือนในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ลงวันที่ 6/9/2560
ดาวน์โหลด
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 ลงวันที่ 7/8/2560
ดาวน์โหลด
สำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 11/7/2560
ดาวน์โหลด
ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) เลขที่ 41/2560 เรื่องการปิดน้ำตัดประสานท่อเมนประปา ลงวันที่ 19/7/2560
ดาวน์โหลด
ข้อมูลการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ลงวันที่ 18/7/2560
ดาวน์โหลด
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 ลงวันที่ 11/7/2560
ดาวน์โหลด
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local performance Assessment : LPA) : (สถ.-อปท.) ประจำปี พ.ศ.2559 ลงวันที่ 21/6/2560
ดาวน์โหลด
สำเนางบรายงานรายรับ-รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 7/6/2560
ดาวน์โหลด
สำเนางบรายงานรายรับ-รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 5/4/2560
ดาวน์โหลด
ตั้งแต่วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ.2560 เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่มาติดต่อชำระภาษี รับเช็คและติดต่องานพัสดุ สามารถติดต่อได้ที่อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้งหลังใหม่ (ชั้น 2) ที่อยู่ 444 หมู่ที่ 1 บ้านหนองผึ้งเหนือ (บริเวณทางลอดวงแหวน 2) ติดต่อสอบถาม โทร.081-885-0151
ดาวน์โหลด
สำเนางบรายงานรายรับ-รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 5/4/2560 ดาวน์โหลด
เรื่องรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนเชียงใหม่-ลำพูน เขตเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประกาศเมื่อ 14/3/60
ดาวน์โหลด
เรื่องสำเนารายงานรับ - รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 3/3/2560
ดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลหนองผึ้งเรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ลงวันที่ 28/2/2560
ดาวน์โหลด
สำเนางบรายงานรายรับ-รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 6/2/2560
ดาวน์โหลด
ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการธนบัตรโบราณและเหรียญกษาปณ์ รัชกาลที่ 9 เทิดพระเกียรติและการประกวดพระเครื่องเมืองสราภี ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560 ลงวันที่ 16/1/2559
ดาวน์โหลด
สำเนางบรายงานรับ - รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2559 ประจำงบประมาณ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 6/1/2559
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยวัดผางยอย หมูที่ 1 ลงวันที่ 6/1/60
ดาวน์โหลด
สำเนางบรายงานรับ-รายงานจ่ายเงินสดและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559 ลงวันที่ 7/12/2559
ดาวน์โหลด
กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2560 ลงวันที่ 10/11/2559
ดาวน์โหลด
ขอเชิญประชาชนตำบลหนองผึ้งและผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "ปั่นตามรอยพ่อสานต่อเศรษฐกิจพอเพียง" ลงวันที่ 16/11/ 2559
ดาวน์โหลด
ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชนที่ดำเนินกิจการด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในพื้นที่ตำบล หนองผึ้งส่ง โครงการเพื่อขอรับพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 8/11/2559
ดาวน์โหลด
สำเนางบรายงานรับ - รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 ลงวันที่ 8/11/2559
ดาวน์โหลด
สำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ลงวันที่ 18/10/2559
ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลอง เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559 ลงวันที่ 11/10/2559
ดาวน์โหลด
รายงานรับ-จ่ายเงินสด ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2559 ลงวันที่ 11/10/2559
ดาวน์โหลด
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2559 ลงวันที่ 11/ 10/2559
ดาวน์โหลด
หมายเหตุประกอบงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2559 ลงวันที่ 11/10/2559
ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2559 ลงวันที่ 06/09/2559
ดาวน์โหลด
รายงานงบรายรับ-จ่ายจริง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2559 ลงวันที่ 06/09/2559
ดาวน์โหลด
รายงานงบรายรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2559 ลงวันที่ 06/09/2559
ดาวน์โหลด
รายงานหมายเหตุประกอบงบรายรับ-จ่าย ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2559 ลงวันที่ 06/09/2559
ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลอง เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ลงวันที่ 07/08/2559
ดาวน์โหลด
รายงานรับ-จ่ายเงินสด ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 ลงวันที่ 07/08/2559
ดาวน์โหลด
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เดือนตุลาคมถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 ลงวันที่ 07/08 /2559
ดาวน์โหลด
หมายเหตุประกอบงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก ลงวันที่ 07/08/2559
ดาวน์โหลด
วันที่ 5 - 22 พฤษภาคม พ.ศ.2559 เทศบาลตำบลหนองผึ้งร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองผึ้ง จัดโครงการ เยาวชนลดภาวะโลกร้อน โดยร่วมกันรณรงค์ทั้งในรูปแบบของป้ายประชาสัมพันธ์และการเดินรณรงค์ให้คนในชุมชนคัด แยกขยะ ก่อนทิ้ง ลงวันที่ 15/06/2559
ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 ลงวันที่ 07/06/2559
ดาวน์โหลด
รายงานงบรายรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 ลงวันที่ 07/06/2559
ดาวน์โหลด
รายงานงบรายรับ - จ่ายจริง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 ลงวันที่ 07/06/2559
ดาวน์โหลด
รายงานหมายเหตุประกอบงบรายรับ - จ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 ลงวันที่ 10/06/2559
ดาวน์โหลด
รายงานหมายเหตุประกอบงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2559 ลงวันที่ 07/05/2559
ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2559 ลงวันที่ 10/05/2559
ดาวน์โหลด
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2559 ลงวันที่ 10/05/2559
ดาวน์โหลด
รายงานรายรับ จ่ายเงินสด ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2559 ลงวันที่ 10/05/2559
ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ลงวันที่ 29/02/2559
ดาวน์โหลด
รายงานงบรายรับ - จ่ายจริง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ลงวันที่ 29/02/2559
ดาวน์โหลด
รายงานงบรายรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ลงวันที่ 29/02/2559
ดาวน์โหลด
รายงานหมายเหตุประกอบงบรายรับ - จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ลงวันที่ 29/02/2559
ดาวน์โหลด
การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที่ 2-1 เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ลงวันที่ 23/02/2559
ดาวน์โหลด
การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที่ 2-2 เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ลงวันที่ 23/02/2559
ดาวน์โหลด
การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที่ 2-3 เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ลงวันที่ 23/02/2559
ดาวน์โหลด
การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที่ 2-4 เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ลงวันที่ 23/02/2559
ดาวน์โหลด
การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที่ 2-5 เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ลงวันที่ 23/02/2559
ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2559 ลงวันที่ 18/01/2559
ดาวน์โหลด
รายงานงบรายรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2559 ลงวันที่ 18/01/2559
ดาวน์โหลด
รายงานหมายเหตุประกอบงบรายรับ-จ่าย ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2559 ลงวันที่ 9/02/2559
ดาวน์โหลด
วันที่ 4 - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองผึ้ง จัดโครงการอบรมพัมน.. ลงวันที่ 18/01/2559
ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประจำปี พ.ศ.2559 ลงวันที่ 18/01/2559
ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 ลงวันที่ 12/01/2559
ดาวน์โหลด
รายงานงบรายรับ-จ่าย ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 ลงวันที่ 12/01/2559
ดาวน์โหลด
รายงานหมายเหตุประกอบงบรายรับ-จ่าย ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 ลงวันที่ 12/01/2559
ดาวน์โหลด
ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ลงวันที่ 21/10/2558
ดาวน์โหลด
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 13/10/2558
ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2558 ลงวันที่ 12/10/2558
ดาวน์โหลด
รายงานงบรับ - จ่าย ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2558 ลงวันที่ 12/10/2558
ดาวน์โหลด
โรงเรียนหนองผึ้งอายุวัฒน์วิทยา (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองผึ้ง) เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปี.. ลงวันที่ 28/09
/2558
ดาวน์โหลด
การรับขึ้นทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลงวันที่ 17/09/2558
ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558 ลงวันที่ 14/09/2558
ดาวน์โหลด
รายงานงบรับ - จ่าย ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2558 ลงวันที่ 10/09/2558
ดาวน์โหลด
รายงานหมายเหตุประกอบงบทดลอง และงบรับ-จ่าย ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2558 ลงวันที่ 10/09/2558
ดาวน์โหลด
รายงานงบรายรับ-จ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558 ลงวันที่ 19/08/2558
ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558 ลงวันที่ 19/08/2558
ดาวน์โหลด
รายงานหมายเหตุประกอบงบทดลอง และงบรับ-จ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558 ลงวันที่ 19/08/2558
ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2558 ลงวันที่ 4/08/2558
ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2558 ลงวันที่ 6/07/2558
ดาวน์โหลด
งบรายรับ-จ่าย ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2558 ลงวันที่ 6/07/2558
ดาวน์โหลด
หมายเหตุประกอบงบทดลอง และงบรับ-จ่าย ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2558 ลงวันที่ 6/07/2558
ดาวน์โหลด
ทต.หนองผึ้ง รับสมัครจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา ลงวันที่ 3/07/2558
ดาวน์โหลด
ทต.หนองผึ้ง รับโอน (ย้าย) นายช่างโยธา 2-4/5 จำนวน 1 อัตรา สนใจติดต่อสอบถาม ลงวันที่ 3/07/2558
ดาวน์โหลด
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานบริหาร ตำแหน่ ง ผอ.กองคลัง ลงวันที่ 3/07/2558
ดาวน์โหลด
รับสมัครสอบบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง.. ลงวันที่ 3/07/
2558
ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558 ลงวันที่ 8/06/2558
ดาวน์โหลด
งบรายรับ-จ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558 ลงวันที่ 8/06/2558
ดาวน์โหลด
หมายเหตุประกอบงบทดลอง และงบรับ-จ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558 ลงวันที่ 8/06/2558
ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2558 ลงวันที่ 14/05/2558
ดาวน์โหลด
รายงานงบรายรับ-จ่าย ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2558 ลงวันที่ 14/05/2558
ดาวน์โหลด
รายงานหมายเหตุประกอบงบทดลอง และงบรับ-จ่าย ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2558 ลงวันที่ 14/05/2558
ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2558 ลงวันที่ 14/05/2558
ดาวน์โหลด
รายงานงบรายรับ-จ่าย ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2558 ลงวันที่ 14/05/2558
ดาวน์โหลด
รายงานหมายเหตุประกอบงบทดลอง และงบรับ-จ่าย ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2558 ลงวันที่ 14/05/2558
ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ลงวันที่ 14/05/2558
ดาวน์โหลด
รายงานงบรายรับ-จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ลงวันที่ 14/05/2558
ดาวน์โหลด
รายงานหมายเหตุประกอบงบทดลอง และงบรับ-จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ลงวันที่ 14/05/2558
ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 ลงวันที่ 29/04/2558
ดาวน์โหลด
ทต.หนองผึ้ง รับโอน (ย้าย) นายช่างโยธา 2-4/5 จำนวน 1 อัตรา สนใจโทรสอบถาม.. ลงวันที่ 3/04/2558
ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2558 ลงวันที่ 9/02/2558
ดาวน์โหลด
รายงานงบรายรับ-จ่าย ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2558 ลงวันที่ 9/02/2558
ดาวน์โหลด
รายงานหมายเหตุประกอบงบทดลองและงบรับ-จ่าย ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2558 ลงวันที่ 9/02/2558
ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558 ลงวันที่ 28/01/2558
ดาวน์โหลด
บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานสู่ตำบลหมู่บ้าน ลงวันที่ 14/01/2558
ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2557 ลงวันที่ 9/01/2558
ดาวน์โหลด

 

 
ที่อยู่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง 444 หมู่ 1 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
โทร.053-103882-3 แฟกซ์.052-005212
Copyrights © 2015 www.nongphueng.com All Rights Reserved.


ติดต่อผู้ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ www.thailocalweb.com โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ info@thailocalweb.com)