หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อเทศบาล
 
วิสัยทัศน์ "เทศบาลตำบลหนองผึ้ง เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการโปร่งใส พัฒนาสุขอนามัยถ้วนหน้า รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม สร้างความพร้อมทางการศึกษา ฟื้นฟูภูมิปัญญา ร่วมรักษาวัฒนธรรม นำการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
ข่าวกิจการสภา
บริการประชาชน
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
 ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์ อปท.

เว็บลิงค์สำคัญ

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
เรื่องโรงเรียนหนองผึ้งอายุวัฒน์วิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนผู้สูงอายุที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 9/11/2561
ดาวน์โหลด
เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ขอเชิญครอบครัวในเขตเทศบาลตำบลหนองผึ้งสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายสองวัย หัวใจผู้พัน" ลงวันที่ 9/11/2561
ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 ลงวันที่ 5/11/2561
ดาวน์โหลด
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ลงวันที่ 5/11/2561
ดาวน์โหลด
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2/2561(ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน พ.ศ.2561) ลงวันที่ 31/10/2561
ดาวน์โหลด
เรื่องแผนจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2563 ลงวันที่ 24/10/2561
ดาวน์โหลด
เรื่องเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 19/10/2561
ดาวน์โหลด
เรื่องเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 19/10/2561
ดาวน์โหลด
เรื่องแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2562 ลงวันที่ 19/10/2561
ดาวน์โหลด
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 12/10/2561
ดาวน์โหลด
เรื่องเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่ 10/10/2561
ดาวน์โหลด
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2561 ลงวันที่ 2/10/2561
ดาวน์โหลด
เรื่องการกำหนดยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2562 ลงวันที่ 1/10/2561
ดาวน์โหลด
เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ และขนขยะมูลฝอย ประจำปี พ.ศ.2562 ลงวันที่ 1/10/2561
ดาวน์โหลด
เรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 1/10/2561
ดาวน์โหลด
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 ลงวันที่ 6/9/2561
ดาวน์โหลด
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี พ.ศ.2561 ลงวันที่ 15/8/2561
ดาวน์โหลด
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 ลงวันที่ 7/8/2561
ดาวน์โหลด
สำเนารายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 13/4/2561
ดาวน์โหลด
เรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา ลงวันที่ 10/7/2561
ดาวน์โหลด
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 ลงวันที่ 5/7/2561
ดาวน์โหลด
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 ลงวันที่ 7/6/2561
ดาวน์โหลด
เรื่องช่องทางการร้องเรียน ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ลงวันที่ 25/9/2561
ดาวน์โหลด
เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 31/5/2561
ดาวน์โหลด
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2561 ลงวันที่ 2/5/2561
ดาวน์โหลด
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 ลงวันที่ 7/3/2561
ดาวน์โหลด
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 7/3/2561
ดาวน์โหลด
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2561 ลงวันที่ 14/2/2561
ดาวน์โหลด
เทศบาลตำบลหนองผึ้งเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ลงวันที่ 23/1/2561
ดาวน์โหลด
เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ และขนขยะมูลฝอยประจำปี พ.ศ.2561 ลงวันที่ 19/1/2561
ดาวน์โหลด
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 ลงวันที่ 5/1/2561
ดาวน์โหลด
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 ลงวันที่ 7/11/2560
ดาวน์โหลด
แบบคำขอการขึ้นทะเบียนเพื่อขอรัรบเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 15/11/2560
ดาวน์โหลด
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ลงวันที่ 7/11/2560
ดาวน์โหลด
เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561-2564 ลงวันที่ 17/10/2560
ดาวน์โหลด
เรื่องให้เจ้าของที่ดินชี้เขตและแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินแก่เจ้าพนักงานสำรวจ ลงวันที่ 17/10/2560
ดาวน์โหลด
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12/9/2560
ดาวน์โหลด
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2560 ลงวันที่ 7/8/2560
ดาวน์โหลด
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 ลงวันที่ 12/9/2560
ดาวน์โหลด
แบบสอบถามข้อมูลปริมาณขยะของครัวเรือนในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ลงวันที่ 6/9/2560
ดาวน์โหลด
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 ลงวันที่ 7/8/2560
ดาวน์โหลด
สำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 11/7/2560
ดาวน์โหลด
ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) เลขที่ 41/2560 เรื่องการปิดน้ำตัดประสานท่อเมนประปา ลงวันที่ 19/7/2560
ดาวน์โหลด
ข้อมูลการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ลงวันที่ 18/7/2560
ดาวน์โหลด
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 ลงวันที่ 11/7/2560
ดาวน์โหลด
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local performance Assessment : LPA) : (สถ.-อปท.) ประจำปี พ.ศ.2559 ลงวันที่ 21/6/2560
ดาวน์โหลด
สำเนางบรายงานรายรับ-รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 7/6/2560
ดาวน์โหลด
สำเนางบรายงานรายรับ-รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 5/4/2560
ดาวน์โหลด
ตั้งแต่วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ.2560 เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่มาติดต่อชำระภาษี รับเช็คและติดต่องานพัสดุ สามารถติดต่อได้ที่อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้งหลังใหม่ (ชั้น 2) ที่อยู่ 444 หมู่ที่ 1 บ้านหนองผึ้งเหนือ (บริเวณทางลอดวงแหวน 2) ติดต่อสอบถาม โทร.081-885-0151
ดาวน์โหลด
สำเนางบรายงานรายรับ-รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 5/4/2560 ดาวน์โหลด
เรื่องรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนเชียงใหม่-ลำพูน เขตเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประกาศเมื่อ 14/3/60
ดาวน์โหลด
เรื่องสำเนารายงานรับ - รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 3/3/2560
ดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลหนองผึ้งเรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ลงวันที่ 28/2/2560
ดาวน์โหลด
สำเนางบรายงานรายรับ-รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 6/2/2560
ดาวน์โหลด
ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการธนบัตรโบราณและเหรียญกษาปณ์ รัชกาลที่ 9 เทิดพระเกียรติและการประกวดพระเครื่องเมืองสราภี ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560 ลงวันที่ 16/1/2559
ดาวน์โหลด
สำเนางบรายงานรับ - รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2559 ประจำงบประมาณ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 6/1/2559
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยวัดผางยอย หมูที่ 1 ลงวันที่ 6/1/60
ดาวน์โหลด
สำเนางบรายงานรับ-รายงานจ่ายเงินสดและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559 ลงวันที่ 7/12/2559
ดาวน์โหลด
กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2560 ลงวันที่ 10/11/2559
ดาวน์โหลด
ขอเชิญประชาชนตำบลหนองผึ้งและผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "ปั่นตามรอยพ่อสานต่อเศรษฐกิจพอเพียง" ลงวันที่ 16/11/ 2559
ดาวน์โหลด
ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชนที่ดำเนินกิจการด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในพื้นที่ตำบล หนองผึ้งส่ง โครงการเพื่อขอรับพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 8/11/2559
ดาวน์โหลด
สำเนางบรายงานรับ - รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 ลงวันที่ 8/11/2559
ดาวน์โหลด
สำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ลงวันที่ 18/10/2559
ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลอง เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559 ลงวันที่ 11/10/2559
ดาวน์โหลด
รายงานรับ-จ่ายเงินสด ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2559 ลงวันที่ 11/10/2559
ดาวน์โหลด
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2559 ลงวันที่ 11/ 10/2559
ดาวน์โหลด
หมายเหตุประกอบงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2559 ลงวันที่ 11/10/2559
ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2559 ลงวันที่ 06/09/2559
ดาวน์โหลด
รายงานงบรายรับ-จ่ายจริง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2559 ลงวันที่ 06/09/2559
ดาวน์โหลด
รายงานงบรายรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2559 ลงวันที่ 06/09/2559
ดาวน์โหลด
รายงานหมายเหตุประกอบงบรายรับ-จ่าย ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2559 ลงวันที่ 06/09/2559
ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลอง เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ลงวันที่ 07/08/2559
ดาวน์โหลด
รายงานรับ-จ่ายเงินสด ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 ลงวันที่ 07/08/2559
ดาวน์โหลด
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เดือนตุลาคมถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 ลงวันที่ 07/08 /2559
ดาวน์โหลด
หมายเหตุประกอบงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก ลงวันที่ 07/08/2559
ดาวน์โหลด
วันที่ 5 - 22 พฤษภาคม พ.ศ.2559 เทศบาลตำบลหนองผึ้งร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองผึ้ง จัดโครงการ เยาวชนลดภาวะโลกร้อน โดยร่วมกันรณรงค์ทั้งในรูปแบบของป้ายประชาสัมพันธ์และการเดินรณรงค์ให้คนในชุมชนคัด แยกขยะ ก่อนทิ้ง ลงวันที่ 15/06/2559
ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 ลงวันที่ 07/06/2559
ดาวน์โหลด
รายงานงบรายรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 ลงวันที่ 07/06/2559
ดาวน์โหลด
รายงานงบรายรับ - จ่ายจริง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 ลงวันที่ 07/06/2559
ดาวน์โหลด
รายงานหมายเหตุประกอบงบรายรับ - จ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 ลงวันที่ 10/06/2559
ดาวน์โหลด
รายงานหมายเหตุประกอบงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2559 ลงวันที่ 07/05/2559
ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2559 ลงวันที่ 10/05/2559
ดาวน์โหลด
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2559 ลงวันที่ 10/05/2559
ดาวน์โหลด
รายงานรายรับ จ่ายเงินสด ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2559 ลงวันที่ 10/05/2559
ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ลงวันที่ 29/02/2559
ดาวน์โหลด
รายงานงบรายรับ - จ่ายจริง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ลงวันที่ 29/02/2559
ดาวน์โหลด
รายงานงบรายรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ลงวันที่ 29/02/2559
ดาวน์โหลด
รายงานหมายเหตุประกอบงบรายรับ - จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ลงวันที่ 29/02/2559
ดาวน์โหลด
การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที่ 2-1 เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ลงวันที่ 23/02/2559
ดาวน์โหลด
การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที่ 2-2 เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ลงวันที่ 23/02/2559
ดาวน์โหลด
การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที่ 2-3 เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ลงวันที่ 23/02/2559
ดาวน์โหลด
การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที่ 2-4 เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ลงวันที่ 23/02/2559
ดาวน์โหลด
การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที่ 2-5 เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ลงวันที่ 23/02/2559
ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2559 ลงวันที่ 18/01/2559
ดาวน์โหลด
รายงานงบรายรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2559 ลงวันที่ 18/01/2559
ดาวน์โหลด
รายงานหมายเหตุประกอบงบรายรับ-จ่าย ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2559 ลงวันที่ 9/02/2559
ดาวน์โหลด
วันที่ 4 - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองผึ้ง จัดโครงการอบรมพัมน.. ลงวันที่ 18/01/2559
ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประจำปี พ.ศ.2559 ลงวันที่ 18/01/2559
ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 ลงวันที่ 12/01/2559
ดาวน์โหลด
รายงานงบรายรับ-จ่าย ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 ลงวันที่ 12/01/2559
ดาวน์โหลด
รายงานหมายเหตุประกอบงบรายรับ-จ่าย ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 ลงวันที่ 12/01/2559
ดาวน์โหลด
ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ลงวันที่ 21/10/2558
ดาวน์โหลด
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 13/10/2558
ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2558 ลงวันที่ 12/10/2558
ดาวน์โหลด
รายงานงบรับ - จ่าย ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2558 ลงวันที่ 12/10/2558
ดาวน์โหลด
โรงเรียนหนองผึ้งอายุวัฒน์วิทยา (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองผึ้ง) เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปี.. ลงวันที่ 28/09
/2558
ดาวน์โหลด
การรับขึ้นทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลงวันที่ 17/09/2558
ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558 ลงวันที่ 14/09/2558
ดาวน์โหลด
รายงานงบรับ - จ่าย ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2558 ลงวันที่ 10/09/2558
ดาวน์โหลด
รายงานหมายเหตุประกอบงบทดลอง และงบรับ-จ่าย ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2558 ลงวันที่ 10/09/2558
ดาวน์โหลด
รายงานงบรายรับ-จ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558 ลงวันที่ 19/08/2558
ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558 ลงวันที่ 19/08/2558
ดาวน์โหลด
รายงานหมายเหตุประกอบงบทดลอง และงบรับ-จ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558 ลงวันที่ 19/08/2558
ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2558 ลงวันที่ 4/08/2558
ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2558 ลงวันที่ 6/07/2558
ดาวน์โหลด
งบรายรับ-จ่าย ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2558 ลงวันที่ 6/07/2558
ดาวน์โหลด
หมายเหตุประกอบงบทดลอง และงบรับ-จ่าย ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2558 ลงวันที่ 6/07/2558
ดาวน์โหลด
ทต.หนองผึ้ง รับสมัครจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา ลงวันที่ 3/07/2558
ดาวน์โหลด
ทต.หนองผึ้ง รับโอน (ย้าย) นายช่างโยธา 2-4/5 จำนวน 1 อัตรา สนใจติดต่อสอบถาม ลงวันที่ 3/07/2558
ดาวน์โหลด
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานบริหาร ตำแหน่ ง ผอ.กองคลัง ลงวันที่ 3/07/2558
ดาวน์โหลด
รับสมัครสอบบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง.. ลงวันที่ 3/07/
2558
ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558 ลงวันที่ 8/06/2558
ดาวน์โหลด
งบรายรับ-จ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558 ลงวันที่ 8/06/2558
ดาวน์โหลด
หมายเหตุประกอบงบทดลอง และงบรับ-จ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558 ลงวันที่ 8/06/2558
ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2558 ลงวันที่ 14/05/2558
ดาวน์โหลด
รายงานงบรายรับ-จ่าย ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2558 ลงวันที่ 14/05/2558
ดาวน์โหลด
รายงานหมายเหตุประกอบงบทดลอง และงบรับ-จ่าย ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2558 ลงวันที่ 14/05/2558
ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2558 ลงวันที่ 14/05/2558
ดาวน์โหลด
รายงานงบรายรับ-จ่าย ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2558 ลงวันที่ 14/05/2558
ดาวน์โหลด
รายงานหมายเหตุประกอบงบทดลอง และงบรับ-จ่าย ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2558 ลงวันที่ 14/05/2558
ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ลงวันที่ 14/05/2558
ดาวน์โหลด
รายงานงบรายรับ-จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ลงวันที่ 14/05/2558
ดาวน์โหลด
รายงานหมายเหตุประกอบงบทดลอง และงบรับ-จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ลงวันที่ 14/05/2558
ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 ลงวันที่ 29/04/2558
ดาวน์โหลด
ทต.หนองผึ้ง รับโอน (ย้าย) นายช่างโยธา 2-4/5 จำนวน 1 อัตรา สนใจโทรสอบถาม.. ลงวันที่ 3/04/2558
ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2558 ลงวันที่ 9/02/2558
ดาวน์โหลด
รายงานงบรายรับ-จ่าย ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2558 ลงวันที่ 9/02/2558
ดาวน์โหลด
รายงานหมายเหตุประกอบงบทดลองและงบรับ-จ่าย ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2558 ลงวันที่ 9/02/2558
ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558 ลงวันที่ 28/01/2558
ดาวน์โหลด
บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานสู่ตำบลหมู่บ้าน ลงวันที่ 14/01/2558
ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2557 ลงวันที่ 9/01/2558
ดาวน์โหลด
 
ที่อยู่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง 444 หมู่ 1 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
โทร.053-103882-3 แฟกซ์.052-005212
Copyrights © 2015 www.nongphueng.com All Rights Reserved.
 
ติดต่อผู้ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ www.thailocalweb.com โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ info@thailocalweb.com)