หน้าแรก   ประวัติความเป็นมา    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อเทศบาล
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ทำเนียบบุคลากร

 คณะผู้บริหาร

 สมาชิกสภาเทศบาล

 สำนักปลัด

 กองคลัง

 กองช่าง

 กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม


 กองสวัสดิการสังคม

 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ. 2556-2560
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
พ.ศ. 2561-2564
รายงานการติดตาม
และประเมินผล
พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2560
แผนพัฒนา 3 ปี
พ.ศ. 2560-2562
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
พ.ศ.2558-2560 (ระบบแท่ง)
เทศบัญญัติงบประมาณ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
แผนการดำเนินงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสภา
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลผู้ยื่นซอง
ข้อมูลผู้ชนะการประมูล
รายงานการวิเคราะห์ผล
การจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงิน
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
บริการประชาชน
คู่มือประชาชน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
บริการข้อมูลตำบล
สถานที่ท่องเที่ยว ตำบลหนองผึ้ง
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์

เว็บลิงค์สำคัญ

คู่มือประชาชน เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ดาวน์โหลด
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
ดาวน์โหลด
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ดาวน์โหลด
การรับชำระภาษีป้าย
ดาวน์โหลด
การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน
ดาวน์โหลด
การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า
ดาวน์โหลด
การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง
ดาวน์โหลด
การรับแจ้งการย้ายออก
ดาวน์โหลด
การรับแจ้งการย้ายปลายทาง
ดาวน์โหลด
การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ
ดาวน์โหลด
การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด
ดาวน์โหลด
การรับแจ้งการย้ายเข้า
ดาวน์โหลด
การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม
ดาวน์โหลด
การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ
ดาวน์โหลด
การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น
ดาวน์โหลด
การรับแจ้งการตายเกินกำหนด
ดาวน์โหลด
การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร
ดาวน์โหลด
การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ
ดาวน์โหลด
การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น
ดาวน์โหลด
คการรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด
ดาวน์โหลด
การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์
ดาวน์โหลด
คการรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง
ดาวน์โหลด
คการรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน
ดาวน์โหลด
การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น
ดาวน์โหลด
การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน
ดาวน์โหลด
การเพิ่มชื่อกรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทยโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการ
เป็นอย่างอื่นหรือโดยคำสั่งของศาลถึงที่สุด หรือเพิกถอนใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
ดาวน์โหลด
การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด
ดาวน์โหลด
การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ
ดาวน์โหลด
การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย
ดาวน์โหลด
การเพิ่มชื่อกรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งหรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มี
สัญชาติไทยหรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพาก ษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด
ดาวน์โหลด
การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
ดาวน์โหลด
การเพิ่มชื่อกรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
ตามกฎหมาย ว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
ดาวน์โหลด
การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม
ดาวน์โหลด
การทำสำเนาและรับรองสำเนารายการในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล
ดาวน์โหลด
การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร
ดาวน์โหลด
การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน
ดาวน์โหลด
การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย
ดาวน์โหลด
การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน
ดาวน์โหลด
การจำหน่ายชื่อสกุล
ดาวน์โหลด
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตาย ในต่างประเทศ
ดาวน์โหลด
การจำหน่ายชื่อรอง
ดาวน์โหลด
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน สามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
ดาวน์โหลด
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคล ธรรมดา
ดาวน์โหลด
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ที่ตั้งขึ้น ตามกฎหมายต่างประเทศ
ดาวน์โหลด
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 รณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้าง หุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
ดาวน์โหลด
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 รณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคล ธรรมดา
ดาวน์โหลด
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติ บุคคล ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
ดาวน์โหลด
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ ณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
ดาวน์โหลด
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
ดาวน์โหลด
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น ตามกฎหมาย ต่างประเทศ
ดาวน์โหลด
การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1
ดาวน์โหลด
การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว
ดาวน์โหลด
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
ดาวน์โหลด
การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ แต่ถูก จำหน่าย รายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
ดาวน์โหลด
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
ดาวน์โหลด
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
ดาวน์โหลด
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ
ดาวน์โหลด
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
ดาวน์โหลด
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
ดาวน์โหลด
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ดาวน์โหลด
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลด
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
ดาวน์โหลด
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
ดาวน์โหลด
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ
ดาวน์โหลด
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
ดาวน์โหลด
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
ดาวน์โหลด
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ดาวน์โหลด
หน้า 1 2
 
 
ที่อยู่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง 444 หมู่ 1 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
โทร.053-103882-3 แฟกซ์.052-005212
Copyrights © 2015 www.nongphueng.com All Rights Reserved.


ติดต่อผู้ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ www.thailocalweb.com โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ info@thailocalweb.com)