หน้าแรก   ประวัติความเป็นมา    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อเทศบาล
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ทำเนียบบุคลากร

 คณะผู้บริหาร

 สมาชิกสภาเทศบาล

 สำนักปลัด

 กองคลัง

 กองช่าง

 กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม


 กองสวัสดิการสังคม

 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ. 2556-2560
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
พ.ศ. 2561-2564
รายงานการติดตาม
และประเมินผล
พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2560
แผนพัฒนา 3 ปี
พ.ศ. 2560-2562
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
พ.ศ.2561-2563
พ.ศ.2558-2560 (ระบบแท่ง)
เทศบัญญัติงบประมาณ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
แผนการดำเนินงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสภา
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลผู้ยื่นซอง
ข้อมูลผู้ชนะการประมูล
รายงานการวิเคราะห์ผล
การจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงิน
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
บริการประชาชน
คู่มือประชาชน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
บริการข้อมูลตำบล
สถานที่ท่องเที่ยว ตำบลหนองผึ้ง
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์

เว็บลิงค์สำคัญ

ประวัติความเป็นมา เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
 
ประวัติความเป็นมาของตำบลหนองผึ้ง
ในอดีตพื้นที่บริเวณนี้มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่โดยทั่วไปเป็นจำนวนมาก และมีผึ้งมาสร้างรังผึ้งอยู่ตามต้นไม้ใหญ่ ต้นยาง ด้วยเหตุนี้จึงได้ตั้งชื่อ เรียกตำบลนี้ว่า ตำบลหนองผึ้ง ภายหลังจากที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ทำให้ตำบลหนองผึ้งมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป

สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง (แสดงที่ตั้งห่างจากอำเภอ)
ตำบลหนองผึ้ง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือที่ว่าการอำเภอสารภี และห่างจากที่ว่าอำเภอสารภีประมาณ 2 กิโลเมตร

เนื้อที่ (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่)
มีเนื้อที่ประมาณ 12.62 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,888 ไร่ เนื้อที่การเกษตร 2,008 ไร่ ที่อยู่อาศัย 5,880 ไร่

ภูมิประเทศ (แสดงภูมิประเทศของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง)
ลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ไม่มีป่าไม้และภูเขา สภาพเดิมทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะสำหรับการเกษตรกรรม
ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ทิศใต้ ติดกับ ทต.ยางเนิ้ง และ ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่

จำนวนหมู่บ้าน 8 หมู่ (แสดงจำนวนหมู่บ้านที่ตามเขตเลือกตั้งในเทศบาลตำบล)

- จำนวนหมู่บ้านใน ทต. เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,3 และ 4
- จำนวนหมู่บ้านใน ทต. เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2,5,6,7 และ 8

ประชากร
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 12,844 คน แยกเป็นชาย 6,012 คน หญิง 6,832 คน จำนวนครัวเรือนรวม 6,476 ครัวเรือน

อาชีพ

อาชีพหลัก รับจ้าง 
อาชีพเสริม หัตถกรรม

การเดินทาง

ถนนสายเชียงใหม่ - ลำปาง (สายนอก)
ถนนสายเชียงใหม่ - ลำพูน (สายในหรือสายต้นยาง)

ผลิตภัณฑ์

เทียนหอม,วัดพระนอนหนองผึ้ง,สมุนไพรแปรรูป

สถานที่น่าสนใจ

1.วัดพระนอนหนองผึ้ง
2.เวียงกุมกามบางส่วน

 
ที่อยู่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง 444 หมู่ 1 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
โทร.053-103882-3 แฟกซ์.052-005212
Copyrights © 2015 www.nongphueng.com All Rights Reserved.


ติดต่อผู้ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ www.thailocalweb.com โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ info@thailocalweb.com)