การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที่ 2-1 เทศบาลตำบล หนองผึ้ง

 

รายการข้อมูล

หน่วย

จำนวน

งบประมาณ
พ.ศ. 2558

รูปแบบ
พ.ศ. 2558

ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ.2558

ไม่มีบริการสาธารณะ

ภารกิจที่ 1 การก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน

 

1.1 ความยาวของถนนคอนกรีตและถนนลาดยางในความรับผิดชอบของเทศบาลที่ได้มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่นชั้นที่ 4 (หรือตั้งแต่ชั้นที่ 4 ขึ้นไป) ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่กิโลเมตร

ก.ม.

40.7135

2372000

อปท. ดำเนินการเอง

 

1.2 ช่วงความยาวของถนนคอนกรีตและถนนลาดยางในความรับผิดชอบของเทศบาลที่ได้มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่นชั้นที่ 4 (หรือตั้งแต่ชั้นที่ 4 ขึ้นไป) ที่ได้รับการบำรุงรักษาทั้งการบำรุงตามปกติและการบำรุงตามกำหนดเวลา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่กิโลเมตร

ก.ม.

เลือก

 

1.3 ช่วงความยาวของถนนในความรับผิดชอบของเทศบาลที่ได้มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่นชั้นที่ 5 (ต่ำกว่าชั้นที่ 4 ลงมา) ที่ได้รับการบำรุงรักษาทั้งการบำรุงตามปกติและการบำรุงตามกำหนดเวลา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่กิโลเมตร

ก.ม.

เลือก

ภารกิจที่ 2 น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

 

2.1 จำนวนครัวเรือนในความรับผิดชอบของเทศบาล ที่มีน้ำสะอาดเหมาะสำหรับการอุปโภคและบริโภคอย่างไม่ขาดแคลน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่ครัวเรือน

ครัวเรือน

6936

0

อปท. ดำเนินการเอง

 

2.2 จำนวนพื้นที่ทำการเกษตรในความรับผิดชอบของเทศบาลทีมีน้ำเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำเพื่อการเกษตร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่ไร่

ไร่

1358

0

ทำร่วมกับส่วนราชการ

 

2.3 จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ได้ดำเนินการพัฒนาหรือปรับปรุงให้แม่น้ำ/คลอง/ห้วย ในความรับผิดชอบของเทศบาลให้สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่กิจกรรม/โครงการ

กิจกรรม/โครงการ

เลือก

 

2.4 จำนวนสระ/บ่อ/บึง ในความรับผิดชอบของเทศบาลได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่แห่ง

แห่ง

3

100000

อปท. ดำเนินการเอง

ภารกิจที่ 3 การจัดให้มีหรือบำรุงรักษาไฟฟ้าและความส่องสว่าง

 

3.1 ความยาวของถนนสายหลัก ในความรับผิดชอบของเทศบาลที่มีไฟฟ้าส่องสว่าง ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่กิโลเมตร

ก.ม.

เลือก

 

3.2 ความยาวของถนนสายรอง ในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่มีไฟฟ้าส่องสว่าง ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่กิโลเมตร

ก.ม.

40.1735

0

อปท. ดำเนินการเอง

 

3.3 จำนวนทางแยก ทางร่วม ในความรับผิดชอบของเทศบาที่มีไฟฟ้าส่องสว่าง ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่แห่ง

แห่ง

เลือก

 

3.4 จำนวนวงเวียนที่ไม่มีไฟสัญญาณจราจร ในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่มีไฟฟ้าส่องสว่าง ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่แห่ง

แห่ง

เลือก

 

3.5 จำนวนสวนสาธารณะ หรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในความรับผิดชอบของเทศบาล ที่มีไฟฟ้าส่องสว่าง ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่แห่ง

แห่ง

1

0

อปท. ดำเนินการเอง

 

3.6 จำนวนตลาดในความรับผิดชอบของเทศบาล ที่มีบริเวณตลาด (ในอาคาร) ที่มีไฟฟ้าส่องสว่าง ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ร่วมทั้งสิ้นกี่แห่ง

แห่ง

เลือก

 

3.7 จำนวนตลาดในความรับผิดชอบของเทศบาล ที่มีบริเวณลานตลาด (นอกอาคาร) ที่มีไฟฟ้าส่องสว่าง ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รวมทั้งสิ้นกี่แห่ง

แห่ง

เลือก

 

3.8 จำนวนสนามเด็กเล่นในความรับผิดชอบของเทศบาล ที่มีไฟฟ้าส่องสว่าง ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่แห่ง

แห่ง

3

0

อปท. ดำเนินการเอง

 

3.9 จำนวนลานจอดรถสาธารณะในความรับผิดชอบของเทศบาล ที่มีไฟฟ้าส่องสว่าง ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่แห่ง

แห่ง

เลือก

 

3.10 จำนวนสนามกีฬาหรือลานกีฬาในความรับผิดชอบของเทศบาล ที่มีไฟฟ้าส่องสว่าง ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่แห่ง

แห่ง

4

0

อปท. ดำเนินการเอง

 

3.11 จำนวนสะพานในความรับผิดชอบของเทศบาล ที่มีไฟฟ้าส่องสว่าง ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่แห่ง

แห่ง

เลือก

 

3.12 จำนวนสะพานลอยคนข้ามในความรับผิดชอบของเทศบาล ที่มีไฟฟ้าส่องสว่าง ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่แห่ง

แห่ง

เลือก

ภารกิจที่ 4 งานวิศวกรรมจราจร

 

4.1 จำนวนป้ายจราจร ได้แก่ ป้ายบังคับ ป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และหลักกิโล ที่ติดตั้งบนถนนในความรับผิดชอบของเทศบาลที่ชำรุดเสียหายที่ได้รับการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้เหมือนเดิม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่อัน

อัน

เลือก

 

4.2 จำนวนสายทางของถนนที่มีเครื่องหมายจราจร บนพื้นทางในความรับผิดชอบของเทศบาลที่ได้รับการปรับปรุงเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางที่เสื่อมสภาพให้มีสภาพการใช้งานปกติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่สายทาง

สายทาง

เลือก

 

4.3 จำนวนครั้งในการแก้ไขสัญญาณไฟจราจรใน ความรับผิดชอบของเทศบาลที่มีปัญหาการใช้งาน (อาทิ ดับ กระพริบ ค้าง จังหวะผิดปกติ) ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่ครั้ง

ครั้ง

เลือก