การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที่ 2-2 เทศบาลตำบล หนองผึ้ง

 

รายการข้อมูล

หน่วย

จำนวน

งบประมาณ
พ.ศ. 2558

รูปแบบ
พ.ศ. 2558

ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ.2558

ไม่มีบริการสาธารณะ

ภารกิจที่ 5 การส่งเสริมการพัฒนาสตรี

 

5.1 จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มอาชีพที่มีสตรีร่วมกลุ่มที่เทศบาลรับผิดชอบจัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่ครั้ง

ครั้ง

3

50000

อปท. ดำเนินการเอง

 

5.2 จำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสตรีร่วมกลุ่มในความรับผิดชอบของเทศบาล ที่ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่กลุ่ม

กลุ่ม

เลือก

 

5.3 จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือให้กับสตรี ที่เทศบาลรับผิดชอบจัดหรือร่วมจัดกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่ครั้ง

ครั้ง

เลือก

 

5.4 จำนวนของคณะกรรมการที่มีสตรีเป็นประธานคณะกรรมการ ในกิจการสาธารณะตามหน้าที่ของเทศบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้น กี่คณะ

คณะ

เลือก

ภารกิจที่ 6 การพัฒนาเด็กและเยาวชน

 

6.1 จำนวนเด็กเล็กในศูนย์เด็กเล็กและ/หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของเทศบาล ที่ได้รับอาหารเสริม(นม) หรืออาหารเสริมอื่นๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่คน

คน

140

176639

อปท. ดำเนินการเอง

 

6.2 จำนวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดเทศบาล ที่ได้รับอาหารเสริม (นม) หรืออาหารเสริมอื่นๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่คน

คน

เลือก

 

6.3 จำนวนเด็กในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล ที่ได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่คน

คน

เลือก

 

6.4 จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่บิดา มารดาในการเลี้ยงดูบุตรที่เทศบาลรับผิดชอบจัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่ครั้ง

ครั้ง

เลือก

 

6.5 จำนวนศูนย์เด็กเล็กและ/หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของเทศบาล ที่ได้มาตรฐานตามกำหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่แห่ง

แห่ง

เลือก

 

6.6 จำนวนเด็กและเยาวชนที่พิการและด้อยโอกาสในความรับผิดชอบของเทศบาล ที่เทศบาลได้ช่วยเหลือสนับสนุนหรือประสานงานกับหน่วยงานอื่น เพื่อให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในระบบและนอกระบบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่คน

คน

เลือก

 

6.7 จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น ที่เทศบาลรับผิดชอบจัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนรวมกลุ่มจัดทำกิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวนกี่ครั้ง

ครั้ง

1

15000

ทำร่วมกับส่วนราชการ

 

6.8 จำนวนเด็กและเยาวชน (ทั้งในและนอกระบบการศึกษา) ในเขตพื้นที่เทศบาลที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น ที่เทศบาลรับผิดชอบจัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่คน

คน

20

50000

อปท. ดำเนินการเอง

 

6.9 จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมทางศาสนาที่เทศบาลรับผิดชอบจัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสินกี่ครั้ง

ครั้ง

1

15000

ทำร่วมกับส่วนราชการ

 

6.10 จำนวนเด็กและเยาวชน (ทั้งในและนอกระบบการศึกษา) ในเขตพื้นที่เทศบาลที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ที่เทศบาลรับผิดชอบจัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่คน

คน

1500

15000

ทำร่วมกับส่วนราชการ

 

6.11 จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย ที่เทศบาลรับผิดชอบจัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่ครั้ง

ครั้ง

4

519751

อปท. ดำเนินการเอง

 

6.12 จำนวนเด็กและเยาวชน (ทั้งในและนอกระบบการศึกษา) ในเขตพื้นที่เทศบาลที่เข้าร่วมกิจกรรมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายที่เทศบาลรับผิดชอบจัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่คน

คน

1

24389

อปท. ดำเนินการเอง

ภารกิจที่ 7 การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

 

7.1 จำนวนผู้สูงอายุที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ที่ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี โดยเทศบาลรับผิดชอบหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่คน

คน

เลือก

 

7.2 จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับผู้สูงอายุที่เทศบาลรับผิดชอบจัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่ครั้ง

ครั้ง

9

100000

อปท. ดำเนินการเอง

 

7.3 จำนวนผู้สูงอายุที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ที่พึ่งตนเองไม่ได้ ได้รับการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยหรืออาหารและเครื่องนุ่งห่มตามความจำเป็น โดยเทศบาลรับผิดชอบหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่คน

คน

10

0

อปท. ดำเนินการเอง

 

7.4 จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมที่สร้าง ความตระหนัก และเห็นคุณค่าผู้สูงอายุของคนในครอบครัวและชุมชนที่เทศบาลรับผิดชอบจัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่ครั้ง

ครั้ง

3

500000

ทำร่วมกับท้องถิ่น

 

7.5 จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม ให้ความรู้หรือการส่งเสริมการปฏิบัติงานแก่อาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เทศบาลรับผิดชอบจัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่ครั้ง

ครั้ง

เลือก

 

7.6 จำนวนครั้งของการให้บริการชุมชนเคลื่อนที่ การบริการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่เทศบาลรับผิดชอบจัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่ครั้ง

ครั้ง

เลือก

 

7.7 จำนวนผู้สูงอายุที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ที่ได้รับเบี้ยยังชีพตามคุณสมบัติที่กำหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่คน

คน

1746

13564200

ทำร่วมกับส่วนราชการ

 

7.8 จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุที่เทศบาลรับผิดชอบจัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่ครั้ง

ครั้ง

1

100000

อปท. ดำเนินการเอง

 

7.9 จำนวนกลุ่ม ชมรม หรือสมาคมผู้สูงอายุ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่แห่ง

แห่ง

9

90000

อปท. ดำเนินการเอง

 

7.10 จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมการรวมกลุ่ม ชมรมหรือสมาคมผู้สูงอายุที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่ครั้ง

ครั้ง

1

30000

อปท. ดำเนินการเอง

ภารกิจที่ 8 การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคนพิการให้สามารถพึ่งตนเองได้

 

8.1 จำนวนคนพิการทุกประเภทความพิการที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลที่ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี โดยเทศบาลรับผิดชอบหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่คน

คน

เลือก

 

8.2 จำนวนคนพิการที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลที่ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนหรือประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในระบบหรือนอกระบบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่คน

คน

เลือก

 

8.3 จำนวนคนพิการที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลที่ได้รับการฝึกอาชีพหรือพัฒนาทักษะอาชีพอย่างเหมาะสมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยเทศบาลรับผิดชอบหรือร่วมกับหน่วยงานอืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่คน

คน

เลือก

 

8.4 จำนวนกลุ่มอาชีพที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลที่มีคนพิการได้เป็นสมาชิก ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่คน

กลุ่ม

เลือก

 

8.5 จำนวนคนพิการทุกประเภทความพิการที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลที่ได้รับการจดทะเบียนคนพิการตามกฎหมาย ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่คน

คน

36

0

ทำร่วมกับส่วนราชการ

 

8.6 จำนวนศูนย์การเรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการในชุมชน ที่เทศบาลรับผิดชอบหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่แห่ง

แห่ง

เลือก

 

8.7 จำนวนของอาคารส่วนราชการของเทศบาลที่มีการจัดทำห้องน้ำ ทางลาด และ/หรือที่จอดรถสำหรับคนพิการ ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่อาคาร

อาคาร

เลือก

 

8.8 จำนวนอาสาสมัครช่วยเหลือคนพิการที่เทศบาลจัดให้มีขึ้นหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้น ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่คน

คน

เลือก

ภารกิจที่ 9 การสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์

 

9.1 จำนวนผู้ป่วยเอดส์ที่ยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ไม่มีผู้อุปการะ และไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองที่ได้ลงทะเบียนไว้กับเทศบาล และได้รับเบี้ยยังชีพ ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่คน

คน

เลือก

ภารกิจที่ 10 การสาธารณสุขมูลฐาน

 

10.1 จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ และให้ความรู้เรื่องโภชนาการให้กับหมู่บ้านหรือชุมชน ที่เทศบาลรับผิดชอบจัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่ครั้ง

ครั้ง

1

0

ทำร่วมกับท้องถิ่น

 

10.2 จำนวนเด็กอายุ 0 - 5 ปี ในความรับผิดชอบของเทศบาลที่ได้รับการเฝ้าระวังทางโภชนาการ โดยทำการชั่งน้ำหนักประเมินภาวะโภชนาการทุก 6 เดือน ที่ดำเนินการโดยเทศบาลหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่คน

คน

80

0

ทำร่วมกับส่วนราชการ

 

10.3 จำนวนของเด็กอายุ 0 - 5 ปี ในความรับผิดชอบของเทศบาล ที่มีปัญหาทุพโภชนาการ ที่ได้รับอาหารเสริม และคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาทางโภชนาการ ที่ดำเนินการโดยเทศบาลหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่คน

คน

เลือก

 

10.4 จำนวนของเด็กอายุ 0-5 ปี ในความรับผิดชอบของเทศบาล ที่ไม่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่คน

คน

80

0

ทำร่วมกับส่วนราชการ

 

10.6 จำนวนครั้งของการจัดการแก้ไขปัญหาชุมชน/หมู่บ้านที่เกิดปัญหาโรคติดต่อ โดยการจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์และ/หรืองบประมาณ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญ ที่ดำเนินการโดยเทศบาลหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่ครั้ง

ครั้ง

5

150000

อปท. ดำเนินการเอง

 

10.7 จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญ ในท้องถิ่นที่เทศบาลรับผิดชอบจัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่ครั้ง

ครั้ง

5

150000

อปท. ดำเนินการเอง

 

10.8 จำนวนของหญิงมีครรภ์ที่ได้รับการฝากครรภ์ในสถานพยาบาลในเขตพื้นที่ของเทศบาลได้รับความรู้และคำแนะนำเรื่องการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

คน

30

0

ทำร่วมกับส่วนราชการ

 

10.9 จำนวนของหญิงมีครรภ์ ที่ได้รับการฝากครรภ์ในสถานพยาบาลในเขตพื้นที่ของเทศบาลได้รับความรู้และคำแนะนำในการดูแลสุขภาพของแม่และเด็ก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

คน

30

0

ทำร่วมกับส่วนราชการ

 

10.10 จำนวนของหญิงหลังคลอด ที่ได้รับการฝากครรภ์ในสถานพยาบาลในเขตพื้นที่ของเทศบาลได้รับความรู้และคำแนะนำในการดูแลสุขภาพของแม่และเด็ก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

คน

30

0

ทำร่วมกับส่วนราชการ

 

10.11 จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่องอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เทศบาลรับผิดชอบ จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่ครั้ง

ครั้ง

เลือก

 

10.12 จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมลดมลภาวะและส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เทศบาลรับผิดชอบจัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่ครั้ง

ครั้ัง

3

50000

อปท. ดำเนินการเอง