การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที่ 2-3 เทศบาลตำบล หนองผึ้ง

 

รายการข้อมูล

หน่วย

จำนวน

งบประมาณ
พ.ศ. 2558

รูปแบบ
พ.ศ. 2558

ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ.2558

ไม่มีบริการสาธารณะ

ภารกิจที่ 11 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

11.1 จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมการฝึกซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่ครั้ง

ครั้ง

1

0

ทำร่วมกับท้องถิ่น

 

11.2 จำนวนของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในเขตพื้นที่ของเทศบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

คน

40

0

อปท. ดำเนินการเอง

 

11.3 จำนวนครัวเรือนที่ประสบภัยพิบัติในเขตพื้นที่เทศบาลที่ได้รับการช่วยเหลือและสงเคราะห์ โดยนับจากการสำรวจความเสียหายเพื่อแจ้งไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนการจ่ายเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่คน

ครัวเรือน

22

10000

อปท. ดำเนินการเอง

 

11.4 จำนวนครั้งของการฝึกอบรมแก่บุคลากรของเทศบาลให้มีความรู้ในเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นทั้งก่อน ขณะ และหลังเกิดภัย โดยเทศบาลเป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่ครั้ง

ครั้ง

2

5000

อปท. ดำเนินการเอง

 

11.5 จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเทศบาลเป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่ครั้ง

ครั้ง

1

0

อปท. ดำเนินการเอง

ภารกิจที่ 12 การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติ

 

12.1 จำนวนครั้งของการจัดโครงการ/กิจกรรมการป้องกันปัญหายาเสพติดที่เทศบาลรับผิดชอบ จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่ครั้ง

ครั้ง

เลือก

 

12.2 จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด โดยเทศบาลดำเนินการหรือการให้งบประมาณสนับสนุน หรือการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปดำเนินการบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่ครั้ง

ครั้ง

1

60000

ทำร่วมกับส่วนราชการ

 

12.3 จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมเพื่อการดูแลและติดตามภายหลังการบำบัดรักษาเพื่อป้องกันมิให้ผู้ผ่านการบำบัดกลับไปเสพซ้ำ โดยเทศบาลดำเนินการหรือการให้งบประมาณสนับสนุน หรือการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่ครั้ง

ครั้ง

เลือก