การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที่ 2-4 เทศบาลตำบล หนองผึ้ง

 

รายการข้อมูล

หน่วย

จำนวน

งบประมาณ
พ.ศ. 2558

รูปแบบ
พ.ศ. 2558

ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ.2558

ไม่มีบริการสาธารณะ

ภารกิจที่ 13 การท่องเที่ยว

 

13.1 จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ที่ดำเนินการโดยเทศบาลหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่ครั้ง

ครั้ง

เลือก

 

13.2 จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมการส่งเสริมให้ประชาชนประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่เทศบาลรับผิดชอบจัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่ครั้ง

ครั้ง

เลือก