การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที่ 2-5 เทศบาลตำบล หนองผึ้ง

 

รายการข้อมูล

หน่วย

จำนวน

งบประมาณ
พ.ศ. 2558

รูปแบบ
พ.ศ. 2558

ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ.2558

ไม่มีบริการสาธารณะ

ภารกิจที่ 14 การรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บขนและการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

 

14.1 จำนวนของหมู่บ้าน/ชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลที่มีการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนจัดการ ขยะมูลฝอย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่หมู่บ้าน/ชุมชน

หมู่บ้าน/ชุมชน

8

300000

อปท. ดำเนินการเอง

 

14.2 จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมที่เทศบาลรับผิดชอบจัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้น กี่ครั้ง

ครั้ง

8

300000

ทำร่วมกับท้องถิ่น

 

14.3 จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมที่เทศบาลรับผิดชอบจัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือนในเขตพื้นที่เทศบาลมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่ครั้ง

ครั้ง

3

100000

ทำร่วมกับท้องถิ่น

 

14.4 จำนวนครั้งต่อสัปดาห์ของการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชนหรือหมู่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (กรณีที่เทศบาลมีรถจัดเก็บขยะมูลฝอยหรือมีการจ้างจัดเก็บขยะมูลฝอย)

ครั้ง/สัปดาห์

6

5000000

จ้างเหมา

 

14.5 จำนวนของสถานที่กำจัดขยะ และ/หรือสถานที่ฝังกลบ/วางกองขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลที่ได้รับการตรวจตามหลักสุขาภิบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่แห่ง

แห่ง

เลือก

 

14.6 จำนวนครั้งของการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดินบริเวณรอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและ/หรือสถานที่ฝังกลบ/วางกองขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่ครั้ง

ครั้ง

เลือก

 

14.7 จำนวนของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีโครงการ/กิจกรรม หรือเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยที่เทศบาลรับผิดชอบจัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่หมู่บ้าน/ชุมชน

หมู่บ้าน/ชุมชน

1

100000

ทำร่วมกับท้องถิ่น

ภารกิจที่ 15 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

15.1 จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมการรณรงค์การปลูกต้นไม้ หรือการดูแลรักษาต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล ที่เทศบาลรับผิดชอบจัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่ครั้ง

ครั้ง

เลือก